Menu główne

Uchwała i wnioski

 • Prezydent Miasta Koszalina

  informuje,

  że do dnia 15 stycznia każdego roku  można składać wnioski  o nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości  artystycznej, upowszechniania     i  ochrony  kultury. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nagród i  formularze wniosków dostępne są poniżej.

  Informacji na temat Nagród oraz obowiązujących  w tym zakresie dokumentów zasięgnąć można w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 5 i pokój nr 18. Informacja telefoniczna pod numerem  943488707 oraz 94348711.

  • OBOWIĄZUJĄCA UCHWAŁA:

  Uchwała  Nr XLIX /723/ 2018    Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia  15  października 2018 r. w sprawie  ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich  przyznawania.

  •  FORMULARZE DO POBRANIA

  1. WNIOSEK OSOBY DOROSŁE. OSOBY PRAWNE I I INNE PODMIOTY

  2. WNIOSEK DZIECI I MŁODZIEŻ

 • KLAUZULA INFORMACYJNA

   

   KLAUZULA INFORMACYJNA

    dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Koszalina w zakresie kultury.

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO (RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Koszalina – Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7,             e-mail: koszalin@um.koszalin.pl
  2. Na podstawie obowiązujących przepisów w Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Pan Mariusz Krasicki, Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7,  e-mail: iodo@um.koszalin.pl , tel. +48 94 348 88 42.
  3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  art.6 ust 1 lit. a RODO na podstawie uchwały    nr XLIX/723/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania. W/w uchwała dostępna jest na stronie internetowej www.koszalin.pl, w zakładce „Kultura” – Nagrody Prezydenta Miasta oraz  w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  w Koszalinie – Referat Kultury i Sportu, ul. Mickiewicza 26, pok. nr 5 i 18, tel. nr  +48 94 348 87 11,  +48 94 348 87 14  oraz                       +48 94 348 87 07
  4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zadania tj. opiniowanie wniosków przez Kapitułę, przyznanie i przekazanie nagrody, podanie do publicznej wiadomości.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji procesu dotyczącego przyznania i przekazania nagrody.
  6. Pani/Pana  dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom i organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem,                    w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  8. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas i jest niezbędny do obrony naszych interesów, a później  przez czas określony w   Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania. Szczegółowych informacji dotyczących  możliwości sprostowania danych może udzielić urzędnik zajmujący się Pani/Pana sprawą.                                                                                                                                                                                      
  10. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w związku z tym ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Pana/Pani dane zawarte we wniosku o przyznanie nagrody nie zostaną udostępnione Kapitule, w związku z czym  wniosek o przyznanie nagrody nie będzie rozpatrywany. Wszelkie czynności związane  z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. W przypadku otrzymania nagrody Prezydenta Miasta Koszalina informacja o  tym fakcie oraz   o Pani/Pana sukcesach zostanie  podana do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz w lokalnej prasie, radiu lub telewizji,  zgodnie z  § 26 ust. 3 w/w uchwały.
  12. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
  13. Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym.

   

   

   

  KOMUNIKAT

   dot. przyznawania nagród Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięte wysokie wyniki   w ramach dyscypliny  taniec sportowy.

  Informujemy, że po zapoznaniu się z  opiniami  i uwagami wskazującymi na to, że  większość turniejów tańca  organizowana jest  przez związki i federacje tańca sportowego i ma charakter współzawodnictwa  sportowego a ocena tancerzy następuje na podstawie ściśle określonych kryteriów  zawartych w regulaminach turniejów tańca sportowego, od 2019 r.  wnioski o nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia   w zakresie tańca, w dyscyplinie taniec sportowy,  będą opiniowane przez Komisję ds. nagród sportowych.  Wnioski te będą rozpatrywane na podstawie  „Regulaminu ustanawiania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Koszalina dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów  i instruktorów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  w Międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla osób fizycznych wyróżniających się w działalności sportowej” ( Uchwała Nr XLIX/702/2014 Rady Miejskiej  w Koszalinie z dnia 30 października 2014 r. z późn. zmianami).  Zgodnie z w/w Regulaminem wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień należy składać w roku,  w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany, jednak nie później niż do 31 grudnia danego roku. Wnioski, wg wzorów stanowiących załączniki do w/w Regulaminu składa się w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych – Referat Kultury   i Sportu, ul. Mickiewicza 26, pok.  nr 7.   

  Tancerze przede wszystkim doskonalą swój warsztat techniczny, sprawność fizyczną, wszelkie umiejętności sportowe  i w tym zakresie podlegają ocenie jak sportowcy. Zmagają się w ramach współzawodnictwa sportowego, rywalizują ze sobą na podstawie ustanowionych reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym, dzielą się na kategorie wiekowe i klasowe, należą do klas sportowych a każdej klasie towarzyszą inne zasady. Chcąc osiągnąć  wyższą klasę taneczną muszą  na turniejach zdobyć odpowiednią ilość punktów  i odpowiednią ilość razy stanąć na podium.

  Wspomniane zasady dotyczą wszystkich rodzajów tańca wchodzących w skład dyscypliny taniec sportowy:  taniec towarzyski (Latin, Standard, 10 Dances), rock and roll sportowy, boogie woogie, disco dance freestyle, dance show, break dance, electric boogie, swing dance, tap dance, hip hop, mambo, lambada, tańce tradycyjne, art., belly dance, carabean, dance pop,fantasy, folk dance (tańce ludowe), free show, funky, house, jazz funk, salsa, techno, twist.

  Wszystkie w/w formy taneczne należą do ustawowej kompetencji Polskiego Związku Tańca Sportowego. Fitness należy do kompetencji Polskiego Związku Kulturystyki, Trójboju Siłowego i Fitnessu a akrobatyka mieści się w kompetencjach Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej.

  W dziedzinie kultury będą opiniowane pozostałe wnioski dot. tańca  w zakresie niepodlegającym powyższym regułom, w tym - widowiska,  spektakle taneczne i inne wydarzenia związane z tańcem.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku