Menu główne

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego i Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

 • Rada doradcza ZIT KKBOF rozpoczęła działalność

  18.10.2023
  W odpowiedzi na ogłoszony nabór do Rady doradczej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgłosiło się 5 kandydatów działających m.in. na rzecz rozwoju lokalnego, społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i wychowania, przedsiębiorczości, ochrony środowiska.Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KKBOF została powołana Rada doradcza ZIT KKBOF, w skład której weszli:Małgorzata Błażejowska (Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej)Piotr Jaśkiewicz (Fundacja Nauka dla Środowiska)Anna Szczepańska (Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego)Karolina Wasilewska (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość)Ewa Włodyka (Stowarzyszenie 16-ty Południk w Chłopach)W dn. 17 października 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady doradczej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  KKBOF, na którym Prezydent Miasta Koszalina wręczył akty powołania członkom. Przewodniczącą Rady doradczej ZIT została Małgorzata Błażejowska, a zastępcą Ewa Włodyka.Rada doradcza ZIT KKBOF została formalnie umocowana jako ciało doradcze dla Komitetu Sterującego ZIT KKBOF i pełni funkcję opiniodawczą w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT KKBOF.[mg_picker:10196]
 • Nabór partnerów społeczno-gospodarczych do Rady doradczej ZIT KKBOF

  24.08.2023
  W celu zapewnienia udziału partnerów społeczno – gospodarczych w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KKBOF) Gmina Miasto Koszalin jako Lider Związku  ZIT KKBOF, zaprasza zainteresowane osoby do zgłaszania kandydatur na członków Rady doradczej ZIT KKBOF.Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Dzięki ZIT partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.Zaproszenie skierowane jest do osób reprezentujących partnerów społeczno-gospodarczych działających na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności: Stowarzyszeń, fundacji, organizacji działających na rzecz promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji;Stowarzyszeń, fundacji lub instytucji działających na rzecz ochrony środowiskaKoszalińsko-Kołobrzesko-...
 • Porozumienie o współpracy samorządów z terenu Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na nową perspektywę unijną 2021-2027

  21.06.2023
  Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego będzie współpracował i rozwijał region przez kolejnych 7 lat  - do 2030 r.Do Porozumienia przystąpiły 23 samorządy: Gminy: Będzino, Białogard, Miasto Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Miasto Kołobrzeg, Miasto Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie, które tworzyły ZIT KKBOF w perspektywie unijnej 2014-2020 oraz cztery nowe samorządy - Gmina Rymań, Powiat Białogardzki, Powiat Kołobrzeski i Powiat Koszaliński.Podpisanie porozumienia jest jednym z niezbędnych warunków, aby móc ubiegać się o środki zewnętrzne tj.- Ponad 50 mln euro z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego,- 180 mln zł z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.Partnerstwo ZIT KKBOF opracowało już Strategię rozwoju ponadlokalnego wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF na lata 2021-2030. Aktualnie trwają prace nad wyłonieniem projektów ZIT. Kluczowe dla naszego obszaru inwestycje będą realizowane w obszarach m.in.: mobilność miejska, efektywność energetyczna, przystosowanie do zmian klimatu, dziedzictwo kulturowe, turystyka, szkolnictwo zawodowe oraz usługi społeczne i zdrowotne.ZIT KKBOF będzie jednym z 8 ZIT w województwie zachodniopomorskim.W ramach działań ZIT 2014-2020 zostały pozyskane środki zewnętrzne w wysokości 40 mln euro na inwestycje...
 • Pilotaż SUMP w którym uczestniczył KKBOF dobiega końca. Efekty współpracy omawiano podczas Konferencji w Warszawie.

  14.06.2023
  Pilotaż Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP w którym uczestniczyło ok 30 miast i obszarów funkcjonalnych w tym również Gmina Miasto Koszalin, trwał nieprzerwanie 4 lata, od 2019 r. Dzięki doradztwu specjalistów w dziedzinie mobilności jego uczestnicy z sukcesem opracowali Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla swojego obszaru.Podczas prac nad dokumentami przeprowadzono wiele warsztatów, webinarów, wideokonferencji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.Konferencja poświęcona omówieniu prac w ramach przeprowadzonego pilotażu odbyła się 13 czerwca 2023 r. w Warszawie.  Jednym z tematów było podsumowanie realizacji projektu pt. „Świadczenie usług doradztwa dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych POIiŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”. Do uczestnictwa w konferencji jako prelegent  został również zaproszony przedstawiciel Gminy Miasto Koszalin - Pani Renata Szott, która przybliżyła uczestnikom proces opracowania SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.  SUMP KKBOF wyznacza obszary rozwoju w zakresie mobilności, w szczególności stawiając na transport publiczny, rowerowy i pieszy.  W spotkaniu wzięli udział m.in. dyrektor unijnej dyrekcji generalnej ds. wspierania reform strukturalnych (DG Reform) Mario Nava,  pełnomocnik rządu ds. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – Maria Perkuszewska, dyrektor Centrum...
 • KKBOF dzieli się doświadczeniami z realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na forum międzynarodowym

  28.04.2023
  Wymiana doświadczeń, omówienie problemów i szukanie nowych rozwiązań przy opracowaniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miast w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych były najważniejszymi tematami warsztatów międzynarodowych, które odbyły się w dniach 18-19 kwietnia 2023 r. w mieście Vicenza we Włoszech.Spotkanie współorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) i Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) miało na celu weryfikację metodologii zastosowanej do opracowania strategii i wypracowanie kierunków działań dla czterech miast europejskich tj. Vicenza (Włochy), Sybenic (Chorwacja), Banska Bystrica (Słowacja), Valencia (Hiszpania) biorących udział w międzynarodowym projekcie Sustainable Urban Development (SUD) https://urban.jrc.ec.europa.eu/?lng=enW spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób w tym eksperci z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) i Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC), członkowie miast uczestniczących w projekcie SUD oraz eksperci i członkowie miast pełniący rolę doradczą ze Szwecji, Grecji, Węgier, Włoch, Polski i Słowenii.W sumie odbyło się 12 warsztatów w grupach ok. 10 osobowych gdzie szukano odpowiedzi na tematy dotyczące m.in. monitoringu wskaźników, ewaluacji, współpracy międzywydziałowej i finansowania Strategii.[mg_picker:9610]
 • Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

  10.02.2023
  6 celów strategicznych, 21 kierunków działań i aż 130 wiązek projektów w istotnych dla rozwoju regionu sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej i infrastrukturalnej to efekt rocznej pracy 23 samorządów Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2030 wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. 09 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się podsumowanie prac i prezentacja ukończonego dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.Gmina Miasto Koszalin jest Liderem partnerstwa 23 samorządów, tj. 3 powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego i białogardzkiego oraz 19 gmin z terenu tych powiatów. W 2022 r. w drodze przetargu zostało wyłonione konsorcjum czterech firm, które w ciągu roku opracowało dokumenty niezbędne do ubiegania się o środki finansowej z Unii Europejskiej na realizację inwestycji mających wpływ na rozwój naszego regionu.W toku prac wytypowano 6 celów strategicznych m.in. rozwój gospodarczy KKBOF spójny potencjałami lokalnymi, lepsza jakość życia, zwiększony stopień integracji przestrzennej, zachowanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego.  Do najważniejszych celów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej należy zaliczyć zapewnienie równego traktowania wszystkich użytkowników transportu, poprawa komfortu i bezpieczeństwa transportu, rozwijanie i promocja oferty alternatywnych dla samochodu sposobów...

Strony

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku