Menu główne

O NAS

Gmina Będzino
Miasto Białogard
Gmina Białogard
Gmina Biesiekierz
Gmina Bobolice
Gmina Dygowo
Gmina Gościno
Gmina Karlino
Gmina Kołobrzeg
Miasto Kołobrzeg
Miasto Gmina Koszalin
Gmina Manowo
Gmina Mielno
Gmina Polanów
Gmina Sianów
Gmina Siemyśl
Gmina Świeszyno
Gmina Tychowo
Gmina Ustronie Morskie

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich, która została wprowadzona w Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Obszar realizacji instrumentu ZIT KKBOF

Na podstawie Porozumienia międzygminnego z dnia 28 marca 2014 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Terytorialnego tworzy 19 gmin: Będzino, Białogard, Miasto Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Miasto Kołobrzeg, Miasto Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie.

Do najważniejszych celów realizacji ZIT KKBOF należy realizacja zintegrowanych projektów, które sprzyjają rozwojowi całego obszaru ZIT, integracji jego mieszkańców i współpracy samorządów w realizacji potrzeb miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Lider ZIT KKBOF

Liderem ZIT na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego jest Gmina Miasto Koszalin, która realizuje zadania związane z wdrażaniem instrumentu ZIT na podstawie porozumienia z Instytucją Zarządzającą RPO WZ 2014 – 2020 zawartego w dniu 23 czerwca 2015 r.

 

Wysokość alokacji ZIT w RPO WZ 2014 – 2020

Wysokość środków przeznaczonych na wdrożenie instrumentu ZIT na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego wynosi 40 mln EUR w podziale na sześć różnych działań:

a. w trybie pozakonkursowym:

- budowanie dróg dla rowerów zapewniających bezpieczny i sprawny przejazd mieszkańców do zakładów pracy, szkół i innych instytucji publicznych,
- zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego,
- przebudowa dróg lokalnych i łączenie ich z węzłami drogi ekspresowej S6 i S11,

- rozbudowa terenów inwestycyjnych,

b. w trybie konkursowym:
-  rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw,
- tworzenie nowych miejsc w przedszkolach,
- wspieranie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i zawodowego;

Podstawowym dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju obszaru ZIT KKBOF jest Strategia ZIT KKBOF, która po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
i ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego umożliwia realizację planowanych inwestycji. Aktualna wersja Strategii ZIT KKBOF dostępna jest na stronie internetowej https://www.koszalin.pl/pl/zit/strategia-zit

Podstawowe dane statystyczne obszaru ZIT KKBOF

 - Powierzchnia – 3 175 km², tj. 13,8% obszaru województwa;

 - Ludność – 299,6 tys. mieszkańców, tj. 17,4% populacji województwa;

 - Gęstość zaludnienia – 94 osób/km2, województwo – 75 osób/km2;

 - Wskaźnik urbanizacji – 69%, taki sam jak na terenie całego województwa.

W województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane są przez dwie Instytucje Pośredniczące (IP):

 - Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny (SSOM)

 - Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny (KKBOF)

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku