Menu główne

Atuty inwestycyjne

 • Doskonała lokalizacja i dostępność komunikacyjna z zaproponowanego terenu w sąsiedztwie dróg krajowych nr 6 (Szczecin - Gdańsk) i nr 11 (Kołobrzeg – Poznań – Górny Śląsk) przy realizowanym węźle dróg ekspresowych S6 i S11 oraz obwodnicy miejskiej łączącej drogę krajowa Nr 11 i drogę międzynarodową E-28 Berlin-Kaliningrad.
 • Pełna infrastruktura techniczna woda, kanalizacja deszczowa, sanitarna, energia elektryczna (główny punkt zasilania) i gaz ziemny.
 • Tereny inwestycyjne  w Podstrefie "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz działki inwestycyjne na terenie miasta m.in. pod usługi i zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną jak i jednorodzinną.
 • Wielkość działek dostowana do potrzeb inwestora. Minimalna powierzchnia działki ok. 0,3 ha. 
 • Brak barier inwestycyjnych. Możliwość zabudowy terenu od 50% do 75% powierzchni nieruchomosci, maksymalna wysokość zabudowy 25m.
 • Rozwijamy się. W ramach projektu "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie" uzbrajamy 13,4877 ha powierzchni terenów inwestycyjnych  w rejonie ulic
  Lechicka/Szczecińska wraz z budową niezbędnej sieci infrastruktury technicznej. Na terenie strefy powstaną uzbrojone tereny wraz z wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu (jak np. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czy sieci wodociągowej). 
 • Preferencje i ulgi podatkowe przy uzyskaniu decyzji o wsparcia nowych inwestycji
 • Stały kontakt i pomoc przedstawiciela Urzędu przez cały proces inwestycyjnej (przy rozmowach i ustaleniach z gestorami mediów, przy uzyskaniu zezwolenia, pozwoleniu na budowę itd.) i w czasie prowadzenia już swojej działalności.
 • Bliskość portów morskich w Kołobrzegu – 45km i w Darłowie 38km.
 • Pomoc przy zatrudnianiu osób – Urząd pomaga przy współpracy z PUP , który w ramach posiadanych środków organizuje szkolenia przyszłych pracowników
 • Możliwość utworzenia klas zawodowych w zakresie wykształcenia przyszłych pracowników pod konkretne potrzeby Inwestora.

Na podstawie obowiązujących przepisów, przedsiębiorca na terenie Koszalina może uzyskać następującą maksymalną intensywność pomocy regionalnej:

 • Mały i Mikro przedsiębiorca – 55%,
 • Średni przedsiębiorca – 45%,
 • Duży przedsiębiorca – 35%.

Decyzję o wsparciu przedsiębiorca na terenie Koszalina może uzyskać na 12 lat (zgodnie z Rozporządzeniem  RD z dnia 28.08.2018 w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji §7), a jeśli inwestycja zostanie zlokalizowanie na terenie istniejącej Podstrefy „Koszalin” SSSE to decyzję o wparciu może uzyskać na 15 lat.

Przedsiębiorca chcący ubiegać się o wsparcie musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o wsparciu, gdzie będzie musiał spełnić kryteria ilościowe i jakościowe zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów. Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym realizowana ma być inwestycja zaś kryteria jakościowe to warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju.

Warunki do spełnienia przez Inwestora aby uzyskać decyzję o wsparciu nowych inwestycji

 • Kryterium ilościowe - z uwagi iż, przeciętne bezrobocie wynosi w mieście 5,1% zaś w Polsce 5,8% (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów) wynosi odpowiednio dla firm chcących inwestować w Koszalinie:
  • 1,6 mln PLN - mikro przedsiębiorcy;

  • 4,0 mln PLN - mali przedsiębiorcy;

  • 16,0 mln PLN - średni przedsiębiorcy;

  • 80,0 mln PLN - duzi przedsiębiorcy.

 • Kryteria jakościowe dzielą się dla nowych inwestycji realizowanej w sektorze usług i dla nowej inwestycji realizowanej w sektorze przemysłowym. Przedsiębiorca na terenie Koszalina aby uzyskać wsparcie musi uzyskać co najmniej 5 z 10 pktów. Kryteria do spełnienia to:

KRYTERIUM JAKOŚCIOWE

Inwestycje z sektora przemysłu

Inwestycje z sektora usług

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną

Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualna polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę

Posiadanie statusu MŚP

Posiadanie statusu MŚP

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowania stabilnego zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

Zlokalizowanie inwestycji

Zlokalizowanie inwestycji

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

Podejmowanie działań w zakresie opieki na pracownikiem

Podejmowanie działań w zakresie opieki na pracownikiem

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku