Menu główne

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym
  2. Inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
  3. Inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
  4. Opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
  5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  6. Powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
  7. Monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
  8. Przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
  9. Kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno -edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
  10. Składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

Uchwała Nr LXIV/931/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (PDF, 400 KB).

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest p. Dorota Markowska – starszy specjalista pracy socjalnej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, tel. 94 316 03 01.

Zastępcą Przewodniczącego jest p. Ewa Antoszak – starszy specjalista pracy socjalnej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, tel. 94 316 03 01.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego określa:

Zarządzenie nr 859/2962/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (PDF, 172 KB).


Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku