Menu główne

Preferencje i zwolnienia podatkowe

NA TERENIE PODSTREFY "KOSZALIN" SSSE

Do 31.12.2026r. w mieście działa Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której stworzono atrakcyjne warunki do inwestowania tj. całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości według zasad de minimis oraz z podatku dochodowego w wysokości do 55% wartości inwestycji z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych lub zatrudnienia.

Rada Miejska w Koszalinie całkowicie zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle na terenie Strefy w Koszalinie w ramach pomocy de minimis. (Treść Uchwał).

Ww. pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE ) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eurpejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013r.).

Umożliwia korzystanie z ww. pomocy przez przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności.


Wysokosć stawek od podatku od nieruchomości na rok 2019.

Wysokość stawek od podatku od nieruchomości na rok 2020.

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Podstrefy "Koszalin" na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy.

od 1 lipca 2014r. ustalono nowe wartości maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, tj.:

  • 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób);
  • 45% dla średniego (zatrudniającego do 250 osób);
  • 55% dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy (zatrudniającego do 10 osób).

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku