Menu główne

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej realizowanych w ramach środków Funduszu Solidarnościowego

flaga i godło

Informujemy, że od 24 kwietnia br. realizowany będzie program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1)  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewniać: możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i  umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych; zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dofinansowanie projektu: 1 646 668,80 zł.

Całkowita wartość projektu: 1 679 602,18 zł (w tym koszty obsługi).

W Koszalinie Program był realizowany w 2020, 2021i 2022 roku przez Spółdzielnię Socjalną „Opieka Ty i Ja” z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 137-139 na podstawie zawartej z Miastem umowy w ramach wygranego konkursu ofert. W br. zadanie prowadzić będzie Spółdzielnia Socjalna „Feniks” z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 42, pok. 207 (II piętro).

Zgłoszenie do programu są przyjmowane:

– osobiście lub przez członka rodziny/opiekuna
– telefonicznie: 577696130, 531964446

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku