Menu główne

System zarządzania jakością

Wydanie nr 8

POLITYKA  JAKOŚCI

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Urząd Miejski w Koszalinie, jako instytucja świadcząca usługi publiczne, stawia w centrum działania mieszkańca Miasta. Realizując zadania ustawowe działa zgodnie z prawem. Zapewnia profesjonalną i przyjazną obsługę klientów oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.

Prawidłową realizację usług gwarantuje wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10, w tym określenie odpowiedzialności Kierownictwa, kierowników komórek organizacyjnych oraz zaangażowanie wszystkich pracowników Urzędu w realizację ustalonych celów jakościowych.

Mając na uwadze spełnienie oczekiwań klientów przyjęliśmy następujące cele:
   1. Kompetentne, sprawne i bezstronne załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i obowiązujących procedurach.
   2. Zwiększenie poziomu zadowolenia obsługiwanych klientów.
   3. Tworzenie przyjaznych relacji z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na terenie Miasta.
   4. Wzrost zaufania inwestorów.
   5. Umacnianie roli Urzędu pełniącego służbę publiczną jako instytucji przyjaznej i przejrzystej.
   6. Działania na rzecz rozwoju Miasta poprzez realizację celów zawartych w Strategii Rozwoju Koszalina przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie.

Zamierzenia realizujemy poprzez:
   1. Polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi klientów.
   2. Doskonalenie istniejącej informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie.
   3. Doskonalenie informatyzacji Urzędu poprzez eksploatacje systemów ułatwiających i przyspieszających obsługę klienta.
   4. Doskonalenie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i oceny ryzyka.
   5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników i jakości wykonywanej pracy.
   6. Zapewnienie odpowiednich zasobów i niezbędnych środków umożliwiających realizację przyjętych celów.

Założenia Polityki Jakości stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów, są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Urzędu.

 

Prezydent Miasta Koszalina
Piotr Jedliński

Koszalin, dnia 12 czerwca 2019 roku

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku