Menu główne

Strategia Rozwoju Koszalina/Raport o Stanie Miasta

Tekst na belce

Strategia Rozwoju Koszalina #Koszalin2030 - klikając w link otworzysz zaktualizowaną Strategię #Koszalin2030


Dotychczas obowiązujące strategie Koszalina:

 1. Strategia po aktualizacji z 2018 roku
 2. Strategia z 2013 roku
W latach 2013 - 2018 raporty z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina stanowiły odrębne dokumenty. Można się z nimi zapoznać, klikając odpowiedni rocznik. Od 2019 roku raporty stały się integralną częścią Raportu o stanie miasta. 
 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina
 2. Budżet Miasta Koszalina na 2023 rok
 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2023-2047
 4. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2025 dla miasta Koszalina i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Koszalin porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego
 5. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026
 6. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
 7. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Koszalin na lata 2021-2025
 8. Program Usuwania Azbestu z terenu Miasta Koszalina
 9. Program ochrony środowiska miasta Koszalina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
 10. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2023 roku - niebawem zostanie zaktualizowany
 11. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina
 12. Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Koszalin z perspektywą do 2024r.
 13. Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.
 14. Wieloletni program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 – 2025
 15. Miejski program na rzecz osób starszych na lata 2023-2030 - niebawem zostanie zaktualizowany
 16. Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2023-2030 - niebawem zostanie zaktualizowany
 17. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2021-2025
 18. Program Usług Społecznych
 19. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025
 20. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024
 21. Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku
 22. Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2021-2025
 23. Koszaliński Program „Lek dla Seniora” na rok 2023
 24. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
 25. Koszalińska Karta Mieszkańca pn. „Kocham Koszalin”
 26. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Koszalina w latach 2021-2023
 27. Program rozwoju kultury „Koszalin 2018/2028”
 28. Program rozwoju sportu w Koszalinie w latach 2021 – 2030
 29. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
 30. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 – pn. „Bezpieczny Koszalin”
 31. Program Promocji Koszalina

 

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku