Menu główne

Sektorowe programy rozwoju

Koszalin sprawny komunikacyjnie

1.Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2025 dla Miasta Koszalina i Gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Koszalin porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego

Nowoczesna gospodarka

1. Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2017-2021

Przyjazna przestrzeń miejska

1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026

2. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2018

3. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

4. Koszalińska Karta Dużej Rodziny

5. Koszalińska Karta Seniora

6. Miejski Program na rzecz Osób Starszych na lata 2018-2022

7. Miejski Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018-2022

8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2016-2020

9. Miejski Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020

10. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 - 2018

11. Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022

12. Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-2020

13. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

14. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

15. Program Rozwoju Kultury „Koszalin 2018/2028”

16. Program Rozwoju Sportu w Koszalinie w latach 2016 - 2020

17. Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

18. Wieloletni Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na lata 2016-2020

19. Program Sektorowy Rozwoju Koszalińskiej Oświaty

20. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2023 -  pn. "BEZPIECZNY KOSZALIN"

21. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Koszalina na lata 2017-2021


Czyste Środowisko

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku