Menu główne

Sektorowe programy rozwoju

 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Koszalina

 3. Miejski program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2013 - 2017

 4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2017-2033

 5. Budżet Miasta Koszalina na 2017 rok

 6. Program usuwania azbestu z Miasta Koszalina

 7. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina

 8. Program Ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019

 9. Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina

 10. Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie  Koszalina w 2017 roku

 11. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2025 dla Miasta Koszalina i Gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Koszalin porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego

 12. Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 13. Wieloletni Program Współpracy Miasta Koszalina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2016 - 2020

 14. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2016 - 2020

 15. Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020

 16. Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016 - 2020

 17. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 - 2018

 18. Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 - 2018 - pn. Bezpieczny Koszalin

 19. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2018

 20. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 21. Program rozwoju Sportu w Koszalinie w latach 2016 - 2020

 22. Program Promocji Koszalina

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku