Menu główne

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Konsultacje społeczne na temat projektu dokumentu
„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin z perspektywą do 2024 r.”

Działając na podstawie art. 39, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz Obwieszczenia Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyłożenia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin z perspektywą do 2024 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej (dostarczenie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, z dopiskiem: Konsultacje projektu dokumentu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin z perspektywą do 2024 r.”;
  • w formie papierowej (dostarczenie wypełnionego formularza konsultacyjnego bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie w godzinach pracy urzędu);
  • ustnie do protokołu w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pok. nr 31
  • w formie elektronicznej (formularz można wysłać na adres um.koszalin@um.koszalin.pl);
  • w formie elektronicznej (za pośrednictwem aktywnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie: www.koszalin.pl w zakładce Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Koszalin: www.bip.koszalin.pl.

w terminie 21 dni tj. od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia 6 lipca 2021 r. włącznie.

Formularz konsultacyjny online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzuxFu5qgEPtlZU5uN6u9FTh4kxPrGjjjwpGkk2P3sF4k7ig/viewform

Załączniki:

  1. Projekt dokumentu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin z perspektywą do 2024 r.”
  2. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin z perspektywą do 2024 r.” oraz możliwością wnoszenia wniosków i uwag
  3. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko
  4. Formularz uwag
Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku