Menu główne

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

17.04.2019
Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Gmina Miasto Koszalin informuje, że zamierza przystąpić do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, których będzie beneficjentem.

Projekty kierowane są do osób fizycznych będących:

 • właścicielem domów jednorodzinnych,
 • właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
  • najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu),
 • właścicielem budynków jednorodzinnych.
  • Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania osoby fizyczne będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7 500 zł - kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe na likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dalej zwana IZ RPO WZ i może ulec zmianie. Dokładna wysokość wsparcia zostanie określona w regulaminie naboru wniosków do Działania 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, który zostanie opublikowany pod koniec kwietnia 2019 r. przez IZ RPO WZ.


 • Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu będą mogły otrzymać wsparcie na:

 • częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Wysokość wsparcia - kwota ryczałtowa 25 000 zł:

 • pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Wysokość wsparcia - kwota ryczałtowa 50 000 zł.

Wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dalej zwana IZ RPO 1NZ i może ulec zmianie. Dokładna wysokość wsparcia zostanie określona w regulaminie naboru wniosków do Działania 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, który zostanie opublikowany pod koniec kwietnia 2019 r. przez IZ RPO WZ.

Po opublikowaniu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 regulaminów naboru wniosków do Działania 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz do Działania 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, Gmina Miasto Koszalin opracuje i poda do publicznej wiadomości regulaminy przyznawania grantów (wsparcia) dla w/w działań.

Uwaga:

 • Osoba fizyczna może przystąpić wyłącznie do jednego projektu.
  • Projekty kierowane są do osób fizycznych, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektów proszone są o wypełnienie ankiet, które można pobrać:

 • ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie pod adresem: http://www.bip.koszalin.pl/?c=3876;
 • ze strony Koszalin.pl - zakładka Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Ankiety należy składać do dnia 8 maja 2019 r.:

 • w Urzędzie Miejskim w Koszalinie (Biuro Obsługi Klienta, ul. Rynek Staromiejski 6-7),
 • w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie (I piętro, pok. 31, ul. Adama Mickiewicza 26),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: zaneta.fraczek@um.koszalin.pl.
Ankiety można tez pobrać tutaj

Termomodernizacja

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku