Menu główne

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W KOSZALINIE!

10.12.2018

Musisz to wiedzieć!

Od 1 stycznia 2019 r. w Koszalinie zmieniają się zasady segregacji odpadów komunalnych. Wchodzi nowa frakcja – bioodpady (BIO). Od teraz będziemy segregować z podziałem na następujące frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, BIO, odpady zielone i odpady zmieszane. Dzięki temu ma wzrosnąć poziom odzysku surowców do  ponownego  wykorzystania. Nowe zasady selektywnej zbiórki wprowadza w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Oddzielnie BIO i odpady zielone.
Nowością jest frakcja BIO – odpady ulegające biodegradacji. Dotychczas odpady te były zbierane w pojemniku na odpady komunalne zmieszane, od stycznia z tych odpadów będziemy wydzielać odpady biodegradowalne, czyli m.in. resztki żywności pochodzenia roślinnego.

Frakcja BIO

Wrzucamy:
•resztki żywności pochodzenia roślinnego,
•fusy po kawie, herbacie
•obierki z owoców i warzyw
•owoce z kompotów
•skorupki jaj
•przeterminowana owocowa/warzywna zawartość słoików
•mokre ręczniki papierowe
•zatłuszczony papier

Nie wrzucamy:
•ziemi
•resztek z mięsa, wędlin, ryb
•kości i odchodów zwierząt

Po co zmiany?
Głównym celem zmiany zasad selektywnej zbiórki odpadów jest zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu w Polsce. Gmina zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach musi osiągnąć do końca 2020 r. odpowiednie poziomy recyklingu, które zostały narzucone przez Ministerstwo Środowiska. Za nieosiągnięcie poziomów gminom grożą wysokie kary. Rząd, aby uniknąć kar chce zmobilizować Polaków do segregowania odpadów, gdyż to od naszej prawidłowej segregacji zależy osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku a co
za tym idzie, nie zwiększenie stawki za odpady komunalne.

Odpady, które nie podlegają odbiorowi mieszkańcy miasta Koszalina mogą przywieźć do punktu selektywnego zbioru: PSZOK ul. Komunalna 5 lub MSZOK ul. Władysława IV 137.

Zmiany zasad segregacji nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku