Menu główne

Drugi nabór wniosków do działania 8.8 RPO WZ 2014-2020

Działanie 8.8 RPO WZ

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.8 Numer naboru: RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIKI

HARMONOGRAM OCENY WNIOSKÓW

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku