Menu główne

Rozwój branży zdrowotnej w powiecie kołobrzeskim

Gmina Będzino
Miasto Białogard
Gmina Białogard
Gmina Biesiekierz
Gmina Bobolice
Gmina Dygowo
Gmina Gościno
Gmina Karlino
Gmina Kołobrzeg
Miasto Kołobrzeg
Miasto Gmina Koszalin
Gmina Manowo
Gmina Mielno
Gmina Polanów
Gmina Sianów
Gmina Siemyśl
Gmina Świeszyno
Gmina Tychowo
Gmina Ustronie Morskie
Gmina Miasto Kołobrzeg
Kryterium: 
Działanie 8.8 RPO WZ

Nazwa Beneficjenta:
GRAŻYNA MISIAK USŁUGI EDUKACYJNE

Opis:
Projekt „Rozwój branży zdrowotnej w powiecie kołobrzeskim” to kompleksowy model wsparcia skierowany do 30 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, realizowany zgodnie ze Strategią ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt zrealizowany zostanie w terminie 01.08.2017 – 31.08.2018 w ramach partnerstwa międzysektorowego zawartego pomiędzy Panią Grażyną Misiak prowadzącą Policealną Szkołę Zawodową „Gamma” a Powiatem Kołobrzeskim, przy wsparciu merytorycznym i formalnym Stowarzyszenia „Synergia”. Działania w ramach projektu są całkowicie bezpłatne. Skierowane zostały do osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz pracujących, zamieszkujących teren powiatu kołobrzeskiego w woj. zachodniopomorskim, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności zawodowe. Uczestnicy projektu uzyskają całkowicie bezpłatne wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, kompetencji miękkich, w tym szkolenia z komunikacji i autoprezentacji na rynku pracy, odbędą kurs zawodowy oraz będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych przed OKE w Poznaniu poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowej K1 – Z.4 – świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. W ramach projektu utworzony zostanie także Szkolny Punkt Informacji i Kariery dla słuchaczy kursu zawodowego oraz trenerów, nauczycieli i uczniów szkoły. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości kształcenia na terenie KKBOF. Realizacja projektu wspiera realizację celu strategicznego nr 3 ZIT KKBOF i jest zgodna z wizją ZIT KKBOF zaprezentowaną w Strategii ZIT KKBOF. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie związane z rozwojem branży wskazanej w ZIT KKBOF tj. zdrowia i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Cel główny: głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w ramach kwalifikacji K1 – Z.4 oraz kompetencji miękkich przez 30 uczestników projektu z terenu powiatu kołobrzeskiego do dnia 31.08.2018 r.
2. Grupa docelowa: 30 osób w wieku 18+, pracujących, bezrobotnych lub biernych zawodowo, które posiadają niskie kwalifikacje, tj. z wykształceniem do poziomu ISCED3 włącznie. Wszyscy uczestnicy projektu muszą zamieszkiwać na terenie powiatu kołobrzeskiego oraz chcieć z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i nabyć kwalifikacje zawodowe
3. Obszar wsparcia: osoby zamieszkujące na terenie powiatu kołobrzeskiego.
4. Termin realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.08.2018 r.

Formy wsparcia: - udział w kursie kwalifikacyjnym w zawodzie opiekuna medycznego – kwalifikacja Z1-K4 wraz z przystąpieniem do państwowego egzaminu zawodowego przed OKE w Poznaniu (system zaoczny – zjazdy 2 razy w miesiącu – piątek/sobota/niedziela – łącznie 468 godzin) - 3 godziny indywidualnych konsultacji z zakresu kształcenia zawodowego  - indywidualna diagnoza edukacyjno-zawodowa - 9 godzin indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPiNKa) - udział w szkoleniu z komunikacji i autoprezentacji na rynku pracy - materiały szkoleniowe, odzież ochronna, ubezpieczenie NW - catering dwudaniowy podczas każdego zjazdu.

Koszt całkowity inwestycji: 365 892,50 zł
Kwota dofinansowania: 324 988,50 zł
Poziom dofinansowania: 88,8207601960%

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku