Menu główne

Załączniki

Nowoczesna gospodarka

1. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2017-2021


Przyjazna przestrzeń miejska

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2018

2. Sprawozdanie z realizacji Koszalińskiej Karty Seniora

3. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2018-2022

4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018-2022

5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2016-2020

6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 - 2018

8. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022

9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-2020

10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

13. Sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 – 2018 -  pn. "BEZPIECZNY KOSZALIN"

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku