Menu główne

Podstrefa Koszalin SSSE

Powierzchnia [ha]: 75,3
Przeznaczenie: obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi
Charakter: niezabudowana
Nazwa: Urząd Miejski
Ulica: Mickiewicza 26 pok. 21
Miasto: 75-007Koszalin
Tel. stacjonarny: +48 94 34 88 793
kom. +48 504 049 375
Strona WWW: www.koszalin.pl
Adres email: joanna.piotrkowska@um.koszalin.pl
Osoba do kontaktu: Joanna Piotrkowska-Ciechomska

Opis
Przygotowane tereny inwestycyjne już od 0,4ha. Inwestorzy, którzy już zainwestowali w Podstrefie przekonali się, że jest to idealne miejsce na ulokowanie swojego kapitału.

Szczegóły oferty
STRATEGICZNE MIEJSCE DLA BIZNESU. INWESTUJ W PODSTREFIE „KOSZALIN” SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ.   Koszalin położony jest  w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa komunikacyjna S-6 łącząca Berlin – Kaliningrad oraz droga krajowa S-11, łącząca Koszalin z południem kraju. Jest miastem o dużym potencjale zarówno gospodarczym jak i turystycznym. Jego naturalną granicą od strony północnej jest morze Bałtyckie, a z pozostałych stron zwarte kompleksy leśne i jeziora.

Inwestorzy, którzy już zainwestowali  w Podstrefie „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przekonali się, że jest  to idealne miejsce na ulokowanie swojego kapitału.

Korzyści z inwestowania w Podstrefie „Koszalin” SSSE:  
• gotowy teren inwestycyjny;  
• znakomita lokalizacja - przy planowanej drodze ekspresowej - S6;  
• dostępność infrastruktury;  
• oszczędność – działki gruntu wydzielane są zgodnie z potrzebami inwestorów (zgodność z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego);  
• preferencje i ulgi podatkowe;  
• stały kontakt z inwestorem do momentu uruchomienia zakładu;  
• gwarancja wykwalifikowanej przyszłej kadry zawodowej;  
• niskie koszty pracy;  
• przyjazny klimat inwestycyjny i liczne kontakty międzynarodowe;  
• szybkość zakończenie inwestycji - dzięki gotowym terenom, oraz pomocy w procesie inwestycyjnym. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna to obszar o preferencyjnym charakterze, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na uzbrojonym terenie inwestycyjnym.

W Koszalinie strefa ekonomiczna została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2003r. , i funkcjonuje do 31 grudnia 2026r.  

Lokalizacja:  
Podstrefa znajduje się w zachodniej części Koszalina  w przemysłowej dzielnicy miasta w tzw. „Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej”. Położona jest w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju. Przy planowanej drodze ekspresowej S6.  MAPA PODSTREFY

mapa Podstrefy Koszalin SSSE

Powierzchnia:  
W związku z dużym zainteresowaniem prowadzeniem działalności przez inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych - teren Podstrefy Koszalin SSSE został już czterokrotnie  poszerzony tj. w 2006r., w 2007r. 2012r. oraz w 2014r.   Obecnie powierzchnia strefy to ponad 150,2ha, po wyłączeniu planowanych dróg na nowym obszarze powierzchnia Łaczna Podstrefy - ok. 134ha.

Obecnie trwa procedura włączenia nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulicy Szczecińskiej/Lechickiej.

Charakterystyka:
Obszar do zagospodarowania to  około 75,3 ha  jest to teren nie zabudowany, położony przy drogach lokalnych w przemysłowej dzielnicy, oddalonej 4km od centrum miasta. W bliskim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych. Strefa jest dobrze skomunikowana z lokalną komunikacją miejską. Przygotowana  jest technicznie pod realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych.  Działki w Strefie dostępne są już od powierzchni 4000m2.  

Przeznaczenie terenów  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej (Uchwała Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2008r.) tereny Strefy  przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Dopuszczalna zabudowa powierzchni działki budowlanej do 75%  (65%-75%), a wysokość zabudowy nadziemnych na tym terenie  - do 25m. Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego – minimalna powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi 0,4ha.  


Zbycie i cena działek:

Przedsiębiorcy nabywają działki na własność w drodze przetargu. Cena gruntu ustalana jest na podstawie dokonywanej wyceny poszczególnej działki.  

Preferencje podatkowe 

1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli. 
Rada Miejska w Koszalinie całkowicie  zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle na terenie Strefy w Koszalinie w ramach pomocy de minimis. Ww. pomoc udzielana jest  zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE ) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eurpejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013r.). Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, które otrzymał od Zarządzającego Strefą, tj. Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku w imieniu Ministra Gospodarki – jest zwolniony z ww. podatku.  Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie przysługuje przedsiębiorcy, dla którego wartość planowanej pomocy de minimis łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat kalendarzowych, przekracza kwotę stanowiącą równowartość 200 tys. euro brutto, a w sektorze transportu drogowego - 100 tys. euro brutto. Ponadto pomoc ta nie przysługuje przedsiębiorcy który otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych co planowana pomoc de minimis, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy .  

2. Zwolnienia od  podatku dochodowego

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Podstrefy „Koszalin” na podstawie zezwolenia otrzymanego od Zarządzającego, przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy.  Od 1 lipca 2014r. ustalono nowe wartości maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, tj.:  
•35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób);
•45% dla średniego (zatrudniającego do 250 osób);
•55% dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy  (zatrudniającego do 10 osób) .  

Przykład zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji:  
Wydatki inwestycyjne: 5 mln  
Przy uwzględnieniu maksymalnej intensywności pomocy regionalnej w wysokości:  
55% (dla mikro- i małych przedsiębiorstw),
45% (dla średnich przedsiębiorców),  
35% (dla dużych przedsiębiorstw)  przysługująca wielkość pomocy wyniesie odpowiednio:  
5 mln x 55% = 2.750.000zł (dla mikro- i małych przedsiębiorców),  
5 mln x 45% = 2.250.000zł (dla średnich przedsiębiorców),  
5 mln x 35% = 1.750.000zł (dla dużych przedsiębiorców).

Wydatki inwestycyjne wraz z kosztami zakupu wartości niematerialnych i prawnych:
10 mln  Przy uwzględnieniu maksymalnej intensywności pomocy regionalnej w wysokości:  
55% (dla mikro- i małych przedsiębiorstw),
45% (dla średnich przedsiębiorców),  
35% (dla dużych przedsiębiorstw)  
przysługująca wielkość pomocy wyniesie odpowiednio:  
10 mln x 55% = 5.500.000zł (dla mikro- i małych przedsiębiorców),  
10 mln x 45% = 4.500.000zł (dla średnich przedsiębiorców),  
10 mln x 35% = 3.500.000zł (dla dużych przedsiębiorców.

Przykład zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy
Założenia dla dużego przedsiębiorcy:  
liczba pracowników: 300 jednostkowe miesięczne koszty płacy brutto: 2.000 zł
analizowany okres czasu: 24 miesiące  
300 x 2.000 x 24 = 14,40 mln zł

Założenia dla średniego przedsiębiorcy:
liczba pracowników: 249 jednostkowe miesięczne koszty płacy brutto: 2.000 zł
analizowany okres czasu: 24 miesiące
249 x 2.000 x 24 = 11,95 mln zł

Przy uwzględnieniu maksymalnej intensywności pomocy regionalnej w wysokości:  
35% (dla dużych przedsiębiorców) przysługująca wielkość zwolnienia wyniesie:  14,40 x 35% = 5,04 mln zł   Przy uwzględnieniu maksymalnej intensywności pomocy regionalnej w wysokości:  
45% (dla średnich przedsiębiorców) przysługująca wielkość zwolnienia wyniesie: 11,95 x 45% = 5,37 mln zł  Założenia dla małego przedsiębiorcy:

Założenia dla małegoprzedsiębiorcy:
liczba pracowników: 49
jednostkowe miesięczne koszty płacy brutto: 2.000 zł
analizowany okres czasu: 24 miesiące 49 x 2.000 x 24 = 2,35 mln zł 

Przy uwzględnieniu maksymalnej intensywności pomocy regionalnej w wysokości:  
55% (dla małych przedsiębiorców) przysługująca wielkość zwolnienia wyniesie:  2,35 x 55% = 1,29 mln zł 

Założenia dla mikroprzedsiębiorcy:  
liczba pracowników: 9 jednostkowe
miesięczne koszty płacy brutto: 2.000 zł
analizowany okres czasu: 24 miesiące  9 x 2.000 x 24 = 0,43 mln zł 
Przy uwzględnieniu maksymalnej intensywności pomocy regionalnej w wysokości:  
55% (dla mikroprzedsiębiorców) przysługująca wielkość zwolnienia wyniesie: 0,43 x 55% = 0,23 mln zł

Sąsiedztwo  
Tereny inwestycyjne Podstrefy Koszalin SSSE położone są w tzw. „Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej”, tj. dzielnicy przemysłowej Miasta. W sąsiedztwie znajdują się zakłady produkcyjne  i usługowe, oraz tereny niezagospodarowane.  

Planowana droga ekspresowa S6 na odcinku Goleniów-Płoty-Kołobrzeg-Koszalin-początek obwodnicy Słupska, część jej wraz z węzłem dróg ekspresowych S6 i S11 będzie przebiegać w bliskim sąsiedztwie Podstrefy Koszalin SSSE.

ZAPRASZAMY DO KOSZALINA

Załączniki do oferty:

Zgłoszenie inwestora

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku