Menu główne

Krok po kroku

KOSZALIŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Koszalińska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, zamieszkałej na terenie miasta Koszalina, składającej się  z rodziców (jednego rodzica) wychowujących troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia. Przez rodzica należy rozumieć również małżonka rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego dzieci zamieszkałego na terenie miasta Koszalina, rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka, a także dyrektora i wychowawcę zatrudnionych w placówce opiekuńczo – wychowawczej z terenu miasta Koszalina.

Karta wydawana jest na wniosek rodzica lub pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej i przyznawana jest:
    • rodzicowi - na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że dyrektorowi i wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej na czas pracy w placówce;
    • dziecku w wieku do 18 roku życia – na czas określony do ukończenia 18. roku życia;
    • dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września po zakończeniu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w szkole, lub odpowiednio do końca roku akademickiego,
w którym jest planowane ukończenie nauki w szkole wyższej, zgodnie z zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
    • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
    • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
    • dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo – wychowawczej - na czas umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
    • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka albo w placówce opiekuńczo - wychowawczej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września po zakończeniu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w szkole, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w szkole wyższej, zgodnie z zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
    1. Wypełniony wniosek.
    Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
    • w przypadku rodziców lub opiekunów – dokument potwierdzający tożsamość;
    • w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
    • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość i zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole;
    • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
    • w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka - oryginał postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej lub umowa o ustanowieniu rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka;
    • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym  domu dziecka;
    • w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych - oryginał postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, dyrektor i wychowawca w placówce opiekuńczo – wychowawczej                     - zaświadczenie o pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
    • w przypadku wnioskowania o wydanie duplikatu karty do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty za wydanie duplikatu karty.
Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.
Wzór wniosku dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie - pobierz wzór wniosku
 
ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą:
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej -e-Puap.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
    1. Biuro Obsługi Klienta, al. Monte Cassino 2, parter, godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 8.00 – 14.00,
       (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).
    2. Kancelaria Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, al. Monte Cassino 2-parter, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00.

KONTAKT:
Biuro Obsługi Klienta, al. Monte Cassino 2, parter, godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 8.00 - 14.00,
tel. 94 316 03 32, 376, 385, 366, 384.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Przyznanie oraz odmowa przyznania karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wniosek rozpatrywany jest w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia. Wydanie duplikatu karty następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
OPŁATY:
Wydanie/Przedłużenie ważności Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny nie podlega opłacie. Wydanie duplikatu Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 10,00 zł. Opłatę należy uiścić na konto: Centrum Usług Społecznych w Koszalinie mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie
nr 29 1140 1137 0000 2161 6400 1001.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18 roku życia,
• w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.
Karta jest przyznawana:
• rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
• dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia;
• dziecku przebywającemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• dziecku w wieku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego 1po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub

w przypadku szkoły wyższej do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
• dziecku w wieku powyżej 18 roku życia, legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia;
• dziecku w wieku powyżej 18 roku życia, przebywającemu w dotychczasowej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka po osiągnięciu pełnoletności - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
• cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmiany danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Organ, który przyznał Kartę.

Wniosek o wydanie karty może złożyć członek rodziny wielodzietnej.
Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg, których wyszukiwarka znajduje się na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Wypełniony wniosek.
Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się w szczególności:
• w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony
we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL poza dokumentami, o których mowa wyżej przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty
w szczególności:
• w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
Cudzoziemcy, poza dokumentami, o których mowa wyżej, przy składaniu wniosku o przyznanie karty, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Organ sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.

2. Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.
Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny na stronie stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie - pobierz wzór wniosku

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą:
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej -e-Puap;
• Portalu Informacyjno-Usługowego - Emp@tia.

 MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Biuro Obsługi Klienta, al. Monte Cassino 2, parter, godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 8:00–14:00, (po uprzednim kontakcie telefonicznym).
2. Kancelaria Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, al. Monte Cassino 2-parter,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00.
 
KONTAKT:
Biuro Obsługi Klienta, al. Monte Cassino 2, parter, godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 8.00– 14.00; tel. 94 316 03 32, 376, 366, 384, 385.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny, odmowa zwolnienia z opłaty za wydanie Karty lub jej duplikatu, stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY:
Przyznanie Karty jest bezpłatne. Od 9 kwietnia 2021 r. domówienie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł (za każdą kartę), jeżeli członek rodziny wielodzietnej posiada wyłącznie elektroniczną Kartę Dużej Rodziny. Duplikat Karty od 01 marca 2022r. podlega opłacie w wysokości 11,00 zł (za każdy duplikat). Opłatę należy uiścić na konto: Centrum Usług Społecznych w Koszalinie mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie nr 29 1140 1137 0000 2161 6400 1001.
Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, Prezydent Miasta Koszalina może na umotywowany wniosek zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie drugiej formy Karty oraz jej duplikatu.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku