Menu główne

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie


Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie - V Kadencja

W skład Rady wchodzą następujące osoby:

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Koszalinie:

Pani Izabela Wesołowska

Pani Anna Mętlewicz

Pan Błażej Papiernik

Przedstawiciele Prezydenta Koszalina:

Pan Tomasz Czuczak

Pan Krzysztof Gliszczyński

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Pan Łukasz Cieśliński

Pan Bartosz Lisaj

Pani Sylwia Pawłowska-Sipak

Pani Wanda Szuster

Pani Teresa Krysztofiak

Pani Justyna Śmidecka

Pani Małgorzata Leśniewska-Lorek

Pan Kacper Sterzel


Kadencja Rady trwa 3 lata.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.


Kontakt i składanie wniosków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego prowadzony jest  za pośrednictwem Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie ul. Adama Mickiewicza 26, pok. 21, tel. 94 348 8777.

uchwała w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie

Informacja o dotychczasowej pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z podziałem na kadencje:

I kadencja

II kadencja

III kadncja

IV kadencja

V kadencja

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku