Menu główne

Fundusze europejskie dla firm

PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

PROGRAM DZIAŁANIE DATA OBSZAR WSPARCIA
FEnIKS 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej  31.05-31.08.2023 Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury  (zabytkowej i niezabytkowej), Obszar 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego 
FENG 2.9 Seal of excellence 31.05-16.08.2023 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, którym przyznano certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator Programu „Horyzont Europa”. Instrument skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską i otrzymały certyfikat Seal of Excellence, jednak z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w ramach programu „Horyzont Europa”.
2.17 Rozwój oferty klastrów dla firm 30.05-30.08.2023

Wsparcie zwiększania profesjonalizacji działalności koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych, w celu rozwoju innowacyjnej oferty usługowej dla firm w zakresie Badań+Rozwoju+Innowacji (B+R+I).
Ponadto wsparcie skierowane jest na wzmocnienie potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych w celu rozwoju innowacyjnej oferty usługowej w zakresie B+R+I, w takich obszarach strategicznych jak: transformacja cyfrowa, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), gospodarka niskoemisyjna oraz nowoczesna edukacja.
Dodatkowo wsparcie dotyczyć będzie internacjonalizacji oferty ww. klastrów na wydarzeniach branżowych, w które wpisuje się oferta danego klastra.

2.28 Startup Booster Poland (nabór dla operatorów) 13.06-22.08.2023

Nabór wniosków w konkursie skierowany jest do tzw. instytucji otoczenia biznesu. Na dofinansowanie mogą liczyć programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym, które docelowo będą skierowane do innowacyjnych start-upów. W zależności od rodzaju programu, jego operatorzy będą oferowali młodym firmom finansowanie w formie grantu, m.in. na specjalistyczne mentoringi, kojarzenie z dużymi korporacjami, wsparcie w skalowaniu działalności na rynkach międzynarodowych, ułatwienie wejścia na rynek dla startupów spoza Polski czy budowanie gotowości inwestycyjnej. Konkurs przeznaczony jest dla przyszłych operatorów, którzy na kolejnym etapie będą wspierali start-upy.

3.1 Kredyt ekologiczny 13.06-17.082023

Dofinasowanie dla firm myślących o „zazielenieniu” swojej działalności. Instrument wspiera w przedsiębiorstwach przemiany w kierunku większej efektywności energetycznej. Mogą one objąć, zarówno modernizację infrastruktury, jak i inwestycje w nowe lub ulepszone produkty i procesy. Wsparcie obejmie refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego, przeznaczonego na pokrycie kosztów inwestycji, dzięki którym firmy staną się bardziej przyjazne dla środowiska. 

POWER 2.21 

Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw
(Kompetencje dla sektorów)

03.03-06.08.2023

data uzależniona od
sektora


Dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych

2.21 

Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw
(Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji)

03.2022-30.09.2023

Wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej

2.21 

Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw
(Dostepność szansą na rozwój)

10.2020-09.2023

Dostępność szansą na rozwój - szkolenia w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania

2.21 

Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw
(Sukcesja w firmach rodzinnych)

10.2018-09.2023

Pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym

FEPW 1.4 Wzornictwo w MŚP

09.05-29.08.2023

Wsparcie obejmie przeprowadzenie audytu oraz przygotowanie
i wdrożenie strategii wzorniczej, które pomogą podnieść
innowacyjność przedsiębiorstwa. Stworzenie produktu
lub usługi lepiej dopasowanych do potrzeb ostatecznego
odbiorcy oraz zastosowanie spójnej polityki promocji marki
dadzą firmie większą szansę na odniesienie sukcesu na rynku.

Kompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług

Wsparcie obejmuje przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której, poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja

4.1 Infrastruktura drogowa

14.06-30.08.2023

Celem inwestycji będzie stworzenie niezbędnych połączeń do sieci TEN-T, przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu (np. terminali intermodalnych, węzłów kolejowych), a także ułatwienie przewozów publicznego transportu zbiorowego. Ważnym elementem wsparcia będzie budowa lub przebudowa obwodnic oraz punktowe inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Możliwa będzie także budowa infrastruktury ładowania lub tankowania samochodów elektrycznych lub zeroemisyjnych.

Projekty na infrastrukturę dróg wojewódzkich, które obejmą co najmniej jedno z poniższych zadań:
• budowę lub przebudowę dróg w celu ustanowienia niezbędnych połączeń do sieci TEN-T, przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu (np. terminali intermodalnych, węzłów kolejowych);
• budowę lub przebudowę dróg w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej;
• budowę lub przebudowę obwodnic.

PROGRAM REGIONALNY

PROGRAM DZIAŁANIE DATA OBSZAR WSPARCIA
FEPZ 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw  09-11.2023 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw
1.2 Małe projekty B+R 29.09-08.11.2023 Zakup uług badawczych w organizacji badawczej
1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw  29.09-08.11.2023 Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

PROGRAM DZIAŁANIE DATA OBSZAR WSPARCIA
Interreg Polska - Słowacja Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze czerwiec-wrzesień 2023

Cel szczegółowy: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
Typy działań:
1. wspieranie rozwoju transgranicznych konkurencyjnych / innowacyjnych / zintegrowanych produktów / usług / ofert turystycznych, w celu zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym,
2. zachowanie, udostępnienie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego o znaczeniu transgranicznym,
3. tworzenie systemów informacji i promocji turystyki, które popularyzują OW jako atrakcyjny cel turystyczny,
4. budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy szczególnie w zakresie upowszechniania praktyk zrównoważonej turystyki i wymagań Europejskiego zielonego ładu (w tym Nowy europejski Bauhaus) oraz kompetencji cyfrowych.

Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze / Elektromobilność czerwiec-wrzesień 2023

Cel szczegółowy 1. rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.
Typ działania: poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami.

Zachęcamy do skorzystania z     WYSZUKIWARKA KONKURSÓW
Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku