Menu główne

Wydział Środowiska

Referat Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Urząd Miejski w Koszalinie
 
75-007 Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7

Tel.:  +48 94 34 88 884

        + 48 94 34 83 973

        +48 94 34 88 892       

        +48 94 34 88 893

        +48 94 34 88 867

Opłaty

Od 1 maja 2021 r. w Koszalinie obowiązuje metoda za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od gospodarstwa domowego.


NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Stawka dla domu/lokalu mieszkalnego 58,00 zł/m-c od gospodarstwa domowego

2. Stawka dla lokalu użytkowego w nieruchomości mieszanej:

        - 1,20 zł/ m-c za każdy 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego do 100 m2 włącznie

       - 0,20 zł/ m-c za każdy dodatkowy 1 m2 powierzchni przekraczającej 100 m2.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z tych opłat gmina pokrywa koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługi administracyjnej tego systemu,
  • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego m-ca za dany miesiąc.

UWAGA!
W ramach opłaty, dodatkowo gwarantujemy odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej 2 razy w miesiącu oraz bezpłatne przyjęcie odpadów budowlanych (o masie do 100 kg rocznie na gospodarstwo domowe) w Punktach selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą skorzystać ze zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli będą kompostować odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji w przydomowym kompostowniku. Kwota zwolnienia wynosi 7,50 zł/m-c.
    

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku