Menu główne

Wydział Środowiska

Referat Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Urząd Miejski w Koszalinie
 
75-007 Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7

Tel.:  +48 94 34 88 884

          +48 94 34 88 892       

          +48 94 34 88 893

Opłaty

Od stycznia 2016 r. w Koszalinie obowiązuje metoda za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od gospodarstwa domowego zajmującego określoną powierzchnię. Poniżej przedstawiamy stawki obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

 Stawka za:
Lokal mieszkalny o powierzchni w przedziale: odpady zbierane
w sposób selektywny
odpady zbierane
w sposób nieselektywny
od 0 m2 do 25 m2 13,50 zł 20,30 zł
od 25,01 m2  do 30 m2 18,50 zł 28,00 zł
od 30,01 m2  do 40 m2 23,50 zł 35,30 zł
od 40,01 m2  do 50 m2 28,50 zł 42,80 zł
od 50,01 m2  do 70 m2 33,50 zł 50,30 zł
od 70,01 m2   do 90 m2 39,00 zł 58,50 zł
od 90,01 m2  do 120 m2 44,00 zł 66,00 zł
od 120,01 m2  do 150 m2 50,00 zł 75,00 zł
powyżej 150,01 m2 55,00 zł 82,50 zł
Powierzchnia lokalu użytkowego 0,60 zł/m2 0,90 zł/m2

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z tych opłat gmina pokrywa koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługi administracyjnej tego systemu,
  • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Informujemy, że uległa zmiana terminu płatności, od stycznia 2016 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego m-ca za dany miesiąc.

UWAGA!
W ramach opłaty, dodatkowo gwarantujemy odbiór odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej na zasadzie „worek za worek”, odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej 2 razy w miesiącu oraz bezpłatne przyjęcie odpadów budowlanych (o masie do 75 kg rocznie na gospodarstwo domowe) w Punktach selektywnej zbiórki odpadów.
    

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku