Menu główne

Wybory do Rad Osiedli już 26 września

15.09.2021
Wybory do Rad Osiedli konferencja

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/530/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z 22 kwietnia 2021 roku, wybory do Rad Osiedli w Koszalinie odbędą się 26 września 2021 roku. 

Głosowanie w wyborach do Rad Osiedli w Koszalinie odbędzie się w dziesięciu Osiedlach: 

1) im. Tadeusza Kotarbińskiego,
2) Lechitów,
3) Lubiatowo,
4) Morskie,
5) Na Skarpie, 
6) Rokosowo,
7) Śródmieście,
8) Tysiąclecia, 
9) Wspólny Dom, 
10) Jamno – Łabusz. 

Wyborów nie przeprowadza się w siedmiu Osiedlach:

1) Bukowe, 
2) Jedliny,
3) Nowobramskie, 
4) Raduszka, 
5) im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, 
6) im. Melchiora Wańkowicza, 
7) Unii Europejskiej,

ponieważ liczba zgłoszonych kandydatów na członków do poszczególnych Rad jest równa lub mniejsza od liczby mandatów w Radzie. Zgodnie z § 21 ust. 3 Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli, Miejska Komisja Wyborcza uznała za wybranych na członków Rad Osiedli tych kandydatów, którzy zostali zarejestrowani do udziału w wyborach. 

 

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą kampania wyborcza zakończy się z chwilą zakończenia głosowania. Wybory zostaną przeprowadzone przez  Miejską Komisję Wyborczą oraz Osiedlowe Komisje Wyborcze. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 w pokoju nr 107 (I piętro sekretariat zastępców Prezydenta Miasta). Przewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej jest Tomasz Czuczak – Sekretarz Miasta, natomiast Wiceprzewodniczącą Katarzyna Czarkowska – Radna Rady Miejskiej. 

Wyborcy wybierają członków Rad Osiedli bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów. Głosować można w lokalu wyborczym w godzinach od 8.00 do 18.00. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Osiedlowej Komisji Wyborczej. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów. Głosowanie odbywa się w lokalu będącym siedzibą Rady Osiedla, bądź w innym lokalu wyznaczonym do tego celu przez Prezydenta Miasta.


Obszar Osiedla stanowi jeden okręg wyborczy. Przed wydaniem wyborcy karty do głosowania Komisja Osiedlowa na podstawie dowodu tożsamości, sprawdza tożsamość wyborcy oraz jego adres zamieszkania. Wyborcy wydaje się tylko jedną kartę do głosowania. Powtórnego wydania karty Komisja Osiedlowa odmawia niezależnie od umotywowania prośby wyborcy. Wydając kartę do głosowania Komisja Osiedlowa może wyjaśnić wyborcy zasady głosowania, informując go m.in. o ilości mandatów w danej Radzie i jak postawić znak "X", aby głos był ważny. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania i stawia znak "x" przy tym kandydacie, na którego głosuje. Wyborca głosuje na określonych kandydatów stawiając znak "x" w kratce obok nazwiska najwyżej takiej liczbie kandydatów, która odpowiada statutowemu składowi Rady Osiedla. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów.

 

Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Karty do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej. Opieczętowania urny dokonuje Osiedlowa Komisja Wyborcza.

W skład Rady Osiedla wchodzą członkowie w liczbie:

1) 15 w Osiedlu do 20.000 mieszkańców;

2) 21 w Osiedlu od 20.001 mieszkańców.

Do Rady wchodzą kandydaci w kolejności liczby uzyskanych głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie decyduje losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą

 

Za nieważny uznaje się głos:

1) jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce przy nazwiskach większej liczbie kandydatów niż statutowy skład rady osiedla lub nie postawiono znaku "x" w kratce przy nazwisku żadnego z kandydatów;

2) jeżeli na karcie do głosowania wyborca zaznaczył znakiem "x" przy nazwisku dopisanego własnoręcznie kandydata.

W dniu głosowania osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. od 10.00 do 16.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą się telefonicznie w dniu wyborów pod nr 94 34 83 901.

 

Informacji w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie pod numerami telefonów: 94 34 88 641  lub 94 34 88 639 oraz w dniu wyborów Miejska Komisja Wyborcza pod nr. tel. 94 34 83 901.

 

Informacje dla wyborców znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 (II piętro) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego www.koszalin.bip w kategorii: RADY OSIEDLA – WYBORY DO RAD OSIEDLI. (Po kliknięciu w link opuszczą Państwo stronę www.koszalin.pl i przejdą na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie).

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku