Menu główne

Wybory do Rad Osiedli 2020

11.09.2020
Na zdjęciu widoczny jest Koszalin widziany z lotu ptaka

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORÓW DO RAD OSIEDLI MIASTA KOSZALINA

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/370/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18 czerwca 2020 roku głosowanie w wyborach do Rad Osiedli w Koszalinie odbędzie się w dniu 18 października 2020 r. w 17 Osiedlach: Bukowe, Jedliny, im. Tadeusza Kotarbińskiego, Lechitów, Lubiatowo, Morskie, Na Skarpie, Nowobramskie, Raduszka, Rokosowo, im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Śródmieście, Tysiąclecia, Unii Europejskiej, im. Melchiora Wańkowicza, Wspólny Dom, Jamno – Łabusz.

W każdym Osiedlu zostanie wybrana Rada Osiedla składająca się z 15 członków, wybieranych przez mieszkańców Osiedla w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Zasady przeprowadzania wyborów zostały określone w Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 10 czerwca 2008 r.

Wybory zostaną przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą oraz Osiedlowe Komisje Wyborcze.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Miejskim w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7 w pokoju nr 107 (I piętro sekretariat zastępców Prezydenta Miasta).
Przewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej jest Pan Tomasz Czuczak – Sekretarz Urzędu Miejskiego, natomiast Wiceprzewodniczącą Pani Katarzyna Czarkowska – Radna Rady Miejskiej.

Kalendarz wyborczy

Uchwałą Nr 78/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Miejska Komisja Wyborcza przyjęła następujące terminy kalendarza wyborczego:
- do dnia 18 września 2020 r. - zgłaszanie kandydatów na członków Rad Osiedli
- do dnia 25 września 2020 r. – zgłaszanie kandydatów na członków osiedlowych komisji wyborczych
- do dnia 30 września 2020 r. – powołanie osiedlowych komisji wyborczych
- do dnia 02 października 2020 r. – rozplakatowanie obwieszczeń wyborczych
- do dnia 09 października 2020 r. – sporządzenie spisu wyborców
- do dnia 18 października 2020 r. – kampania wyborcza
- 18 października 2020 r. w godz. od 8.00 do 18.00 głosowanie w Osiedlowych Komisjach Wyborczych.

Informacje w sprawie organizacji i przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli udzielane są przez pracowników Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie:
- telefonicznie pod numerami telefonów: 94 34 88 641, 94 34 88 639
- osobiście w pokojach nr 211 i 213 na II piętrze Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7.
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koszalinie (poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od godz. 7.15 do 15.15)
Korespondencję mailową należy kierować na adres: angelika.downar@um.koszalin.pl

Druki i formularze dotyczące wyborów do Rad Osiedli dostępne są do pobrania na stronie internetowej https://bip.koszalin.pl/artykuly/1843/druki-i-formularze oraz w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

1. Kto może głosować w wyborach do rad osiedli?

W wyborach do rad osiedli mogą głosować osoby, stale zamieszkujące na terenie Osiedla, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 18 lat. Osoby powyższe znajdują się w spisie wyborców sporządzanym przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koszalinie. W wyborach do Rad Osiedli głosować można tylko osobiście.

Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Osiedla bez zameldowania na pobyt stały mogą złożyć w dniu wyborów (18 października 2020 r.) do Osiedlowej Komisji Wyborczej „Wniosek o wpis wyborcy do spisu wyborców w wyborach do Rad Osiedli, zarządzonych na dzień 18 października 2020 roku”.

2. W jaki sposób można sprawdzić, w obrębie jakiego osiedla zamieszkuje wyborca i w jakim lokalu wyborczym będzie mógł wziąć udział w głosowaniu?

Wyborcy ujęci są w spisach wyborców w Osiedlu w którym zameldowani są na pobyt stały.
Wykaz ulic, wchodzących w skład poszczególnych Osiedli oraz siedziby Osiedlowych Komisji Wyborczych są ustalane przez Miejską Komisję Wyborczą. Informacje w powyższym zakresie zostaną podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie www.bip.koszalin.pl w zakładce „WYBORY DO RAD OSIEDLI”, na stronie Miasta Koszalina www.koszalin.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i siedzibach koszalińskich rad osiedli.

Wyborcy głosują w lokalach Osiedlowych Komisji Wyborczych, ustalonych przez Prezydenta Miasta, według miejsca stałego zameldowania.
Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Osiedla bez zameldowania na pobyt stały mogą złożyć w dniu wyborów (18 października 2020 r.) do Osiedlowej Komisji Wyborczej „Wniosek o wpis wyborcy do spisu wyborców w wyborach do Rad Osiedli, zarządzonych na dzień 18 października 2020 roku”.

3. W jaki sposób można dowiedzieć się kto kandyduje do rady mojego osiedla?

Informacja o zarejestrowanych kandydatach do poszczególnych Osiedli podawana jest do wiadomości mieszkańców w obwieszczeniach Miejskiej Komisji Wyborczej.
Informacje powyższe publikowane są w prasie lokalnej oraz zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie w zakładce „WYBORY DO RAD OSIEDLI” (adres internetowy: www.bip.koszalin.pl, na stronie Miasta Koszalina www.koszalin.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i siedzibach koszalińskich rad osiedli.

4. Kiedy i w jakich godzinach można będzie głosować na kandydatów do rad osiedli?

Wybory do Rad Osiedli odbędą się w dniu 18 października 2020 roku (w niedzielę). Lokale wyborcze będą czynne w godz. 8.00-18.00, przy czym osobom przybyłym do lokalu przed godz. 18.00 Komisja umożliwi oddanie głosu.

5. Jak wygląda karta do głosowania?

Karta do głosowania jest jednostronicowa, koloru białego i w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów w Osiedlu formatu A4 lub A3.
Na karcie do głosowania wypisane są, w porządku alfabetycznym, nazwiska i imiona wszystkich kandydatów w danym Osiedlu.
Wyborcy wydaje się tylko jedną kartę do głosowania, niezależnie od umotywowanej prośby wyborcy.

6. Na ilu kandydatów można głosować?

W każdym osiedlu wybieranych jest 15 osób do Rady Osiedla.
Wyborca może zagłosować najwyżej na 15 kandydatów, wybranych spośród osób znajdujących się na karcie do głosowania. Może również zagłosować na mniejszą liczbę kandydatów.

7. W jaki sposób można oddać głos? Kiedy oddany głos będzie nieważny?

Na karcie do głosowania wyborca stawia znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów.
Wyborca może wybrać nie więcej niż 15 kandydatów, wybranych spośród osób znajdujących się na karcie do głosowania.

Głos będzie nieważny, jeśli:
- na karcie do głosowania wyborca postawi znak „X” przy więcej niż 15 kandydatach,
- na karcie do głosowania wyborca nie postawi znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów,
- na karcie do głosowania wyborca zaznaczy znak „X” przy nazwisku dopisanego własnoręcznie kandydata.

8. Jakie dokumenty trzeba zabrać ze sobą na wybory?

Żeby móc zagłosować, należy w Osiedlowej Komisji Wyborczej okazać dowód osobisty, umożliwiający stwierdzenie tożsamości wyborcy oraz jego adres zameldowania.
Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Osiedla bez zameldowania na pobyt stały, po okazaniu dowodu osobistego, mogą złożyć w dniu wyborów (18 października 2020 r.) do Osiedlowej Komisji Wyborczej „Wniosek o wpis wyborcy do spisu wyborców w wyborach do Rad Osiedli, zarządzonych na dzień 18 października 2020 roku”.

9. Kiedy i w jaki sposób można zapoznać się z wynikami wyborów do rad osiedli?

Po zakończeniu głosowania Osiedlowa Komisja Wyborcza ustali wyniki głosowania i sporządzi protokół, który zostanie wywieszony w widocznym miejscu w siedzibie Komisji. Wyniki wyborów zostaną również zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie w zakładce „WYBORY DO RAD OSIEDLI” (adres internetowy: https://bip.koszalin.pl/artykuly/658/wybory-do-rad-osiedli) na stronie Miasta Koszalina www.koszalin.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Informacje w sprawie organizacji i przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli udzielane są przez pracowników Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie:
- telefonicznie pod numerami telefonów: 94 34 88 641, 94 34 88 639
- osobiście w pokojach nr 211 i 213 na II piętrze Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7.
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koszalinie (poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od godz. 7.15 do 15.15)
Korespondencję mailową należy kierować na adres: angelika.downar@um.koszalin.pl

Druki i formularze dotyczące wyborów do Rad Osiedli dostępne są do pobrania na stronie internetowej https://bip.koszalin.pl/artykuly/1843/druki-i-formularze oraz w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD OSIEDLI

1. Kto może zostać członkiem Rady Osiedla?

W wyborach do Rad Osiedla może kandydować osoba stale zamieszkująca na terenie Osiedla, która najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat.

2. Ilu kandydatów będzie wybieranych do poszczególnych Osiedli?

Do 17 Rad Osiedli wybieranych będzie po 15 członków Rady, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów.

3. Jaki sposób dokonuje się zgłoszenia kandydata na członka Rady Osiedla?

Kandydata na członka Rady Osiedla zgłasza, co najmniej jedna z osób udzielających kandydatowi poparcia, składając do Miejskiej Komisji Wyborczej następujące dokumenty:
1) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Osiedla
2) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie
3) Wykaz osób popierających kandydata na członka Rady Osiedla

Zgłoszenie kandydata na członka odpowiedniej Rady Osiedla powinno być poparte podpisami co najmniej 15 wyborców zamieszkałych na terenie Osiedla.

Miejska Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na członków Rad Osiedli w następujących terminach:
- 07 września 2020 r. od godziny 15.00 do godziny 17.00,
- 08 września 2020 r. od godziny 13.00 do godziny 16.00,
- 09 września 2020 r. od godziny 12.00 do godziny 15.00,
- 10 września 2020 r. od godziny 14.00 do godziny 17.00,
- 11 września 2020 r. od godziny 11.00 do godziny 15.00,
- 14 września 2020 r. od godziny 14.00 do godziny 18.00,
- 15 września 2020 r. od godziny 11.00 do godziny 15.00,
- 16 września 2020 r. od godziny 14.00 do godziny 19.00,
- 17 września 2020 r. od godziny 10.00 do godziny 15.00,
- 18 września 2020 r. od godziny 15.00 do godziny 19.30,
w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, która znajduje się w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7 w pokoju nr 107 - I piętro sekretariat zastępców Prezydenta Miasta.

Posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej rejestrujące zgłoszonych kandydatów odbędzie się 18 września 2020 r. o godz. 20.00.

4. Kto może podpisać poparcie dla kandydata na członka Rady Osiedla?

Poparcia kandydatowi na członka Rady Osiedla udzielają wyborcy, a więc osoby stale zamieszkujące na terenie Osiedla, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 18 lat.
Wyborca popierając kandydata na członka Rady, na „Wykazie osób popierających kandydata na członka Rady Osiedla” obok podpisu, wpisuje czytelnie swoje nazwisko i imię oraz adres zamieszkania.
Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów, a wycofanie udzielonego poparcia nie jest skuteczne.

5. Czy termin zgłaszania kandydatów na członków Rad Osiedli może zostać przedłużony?

Jeżeli w terminie do 18 września 2020 r. liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów w Radzie Osiedla (mniej niż 15 osób) Miejska Komisja Wyborcza wzywa wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty do zgłaszania kandydatów. W takim przypadku termin zgłaszania kandydatów zostaje przedłużony o 3 dni.

6. W jakich przypadkach Miejska Komisja Wyborcza wykreśla kandydata na członka Rady osiedla z rejestru?

Miejska Komisja Wyborcza skreśla z rejestru nazwisko kandydata na członka Rady Osiedla w następujących przypadkach:
- śmierć kandydata,
- utrata prawa wybieralności do danej Rady Osiedla (np. kandydat zmienił miejsce zamieszkania poza teren Osiedla),
- kandydat wycofał zgodę na kandydowanie.

Informacje w sprawie organizacji i przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli udzielane są przez pracowników Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie:
- telefonicznie pod numerami telefonów: 94 34 88 641, 94 34 88 639
- osobiście w pokojach nr 211 i 213 na II piętrze Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7.
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koszalinie (poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od godz. 7.15 do 15.15)
Korespondencję mailową należy kierować na adres: angelika.downar@um.koszalin.pl

Druki i formularze dotyczące wyborów do Rad Osiedli dostępne są do pobrania na stronie internetowej https://bip.koszalin.pl/artykuly/1843/druki-i-formularze oraz w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku