Menu główne

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej

23.01.2020
Sesja Rady Miasta

PORZĄDEK OBRAD

XIV sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

w dniu  30 stycznia  2020 roku

 

 

Miejsce obrad: sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Rozpoczęcie sesji o godz.9:00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII  sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Koszalin, w roku szkolnym 2019/2020:

             - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

 • w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasto Koszalin współdziałania z Powiatem Białogardzkim w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w    ramach Działania 8.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020   

            - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

 • zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji                                               z mieszkańcami miasta Koszalin:

            - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

 • w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

             - opinia Komisji Kultury

             - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 • w sprawie udzielania pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu:

             - opinia Komisji Budżetu i Finansów

             - opinia Komisji Gospodarki Komunalne

 •  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2020 r.:

             - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2020-2036:

             - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 •  w sprawie emisji obligacji komunalnych:

             - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 • w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Koszalinie:

             - opinia Komisji Spraw Społecznych

 • w sprawie nadania nazwy Rondo Politechniki Koszalińskiej:

             - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

 • w sprawie nadania nazwy ulicy Kaprów:

             - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

 • w sprawie nadania nazwy ulicy Kocanek:

             - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

 • w sprawie nadania nazwy ulicy Fiordów:

             - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

 

       7.Interpelacje i zapytania radnych

     8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

     9.Wolne wnioski i oświadczenia.

    10.Czas dla Rad Osiedli.

    11.Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku