Menu główne

Porządek Obrad XII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 28 listopada 2019 roku

27.11.2019

Miejsce obrad: sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.
Rozpoczęcie sesji o godzinie 9:00


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Koszalina za lata 2017-2018": - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej
 2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2019 r.: - opinia Komisji Budżetu i Finansów
 3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2019-2033: - opinia Komisji Budżetu i Finansów
 4. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na rok 2020: - opinia Komisji Budżetu i Finansów - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej
 5. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Koszalin: - opinia Komisji Spraw Społecznych - opinia Komisji Budżetu i Finansów
 6. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miasta Koszalin: - opinia Komisji Spraw Społecznych
 7. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty: - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej
 8. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej
 9. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej
 10. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej
 11. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok (projekt uchwały został przesłany w dniu 31 października 2019 r.): - opinie komisji branżowych, - opinia Komisji Rewizyjnej w zakresie procedury uchwalania budżetu.
 12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 20202036 (projekt uchwały został przesłany w dniu 31 października 2019 r.): - opinie komisji branżowych
 13. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.: - opinia Komisji Spraw Społecznych - opinia Komisji Kultury - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki
 14. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie: - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej
 15. w sprawie przyznania z komunalnego zasobu mieszkaniowego lokalu mieszkalnego dla rodziny Petrenko: - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej
 16. w sprawie przyznania z komunalnego zasobu mieszkaniowego lokalu mieszkalnego dla rodziny Timofeyev: - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej
 17. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku: - opinia Komisji Spraw Społecznych - opinia Komisji Budżetu i Finansów 18. w sprawie rozpatrzenia petycji: - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Czas dla Rad Osiedli.

11. Zamknięcie sesji

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku