Menu główne

Porządek Obrad X sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

23.10.2019
Sesja Rady Miejskiej w Koszalinie- porządek obrad

Porządek Obrad X sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

w dniu 24 października 2019 roku

 

Miejsce obrad:

sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Rozpoczęcie sesji o godz.9:00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Koszalin porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania do zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych powstałej w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., realizującej zadania publiczne Gminy Miasto Koszalin:

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok:

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

3. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  2020 rok:

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do korzystania  z bezpłatnych i ulgowych przejazdów:

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Koszalina:

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na terenie Miasta Koszalina:

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

7.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina   na   2019 r.:

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina   na lata 2019-2033:

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

9. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miastu Koszalin lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej:

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

10. w sprawie wyboru ławników do Sądu ……… w Koszalinie na kadencję od 2020- 2023:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

11. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

12. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

13. w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Koszalin w roku szkolnym 2018/2019”:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

14. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois  w Koszalinie  w czteroletnie  I Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Dubois w Koszalinie:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

15. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego   w Koszalinie  w czteroletnie  II Liceum Ogólnokształcące  im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

16. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu  Szkół  nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie,  w  czteroletnie   V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema   w Koszalinie:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

17. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  VI Liceum Ogólnokształcącego   w Koszalinie  w czteroletnie  VI Liceum Ogólnokształcące   w Koszalinie:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

18. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Stanisława Staszica   w Koszalinie  w czteroletnie   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Stanisława Staszica   w Koszalinie: 

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

19. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Ekonomiczne  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Koszalinie:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

20. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 1 wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Zawodowe nr 1 wchodzące  w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Koszalinie: 

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

21. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Handlowego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Handlowe  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Koszalinie: 

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

22. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowlanego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Budowlane   wchodzące  w skład  Zespołu  Szkół  nr  7  im. Bronisława Bukowskiego  w Koszalinie:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

23. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 2 wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 8 im. Tadeusza  Kościuszki  w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Zawodowe nr 2 wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 8 im. Tadeusza  Kościuszki  w Koszalinie: 

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

24. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektronicznego wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 9 im. Romualda  Traugutta w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Elektroniczne    wchodzące  w skład  Zespołu  Szkół  nr 9  im. Romualda Traugutta   w Koszalinie: 

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

25. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektrycznego wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 9 im. Romualda  Traugutta w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Elektryczne    wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 9  im. Romualda Traugutta   w Koszalinie:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

26. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 10 im. Bolesława  Chrobrego w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Samochodowe  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 10  im. Bolesława  Chrobrego  w Koszalinie: 

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

27. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Mechanicznego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 10 im. Bolesława  Chrobrego w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Mechaniczne  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół   nr 10  im. Bolesława  Chrobrego  w Koszalinie: 

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

28. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie  z kontroli Rady Osiedla „Raduszka” w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2018 r. :

- opinia Komisji Rewizyjnej

29. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17.07.2019 r. :

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

30.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9.08.2019 r:

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

31.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie z dnia 19.06.2019 r. :

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Czas dla Rad Osiedli.

11. Zamknięcie sesji.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku