Menu główne

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KKBOF NA LATA 2021-2030

07.05.2021

Podczas wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o przystąpieniu Koszalina do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.

Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju wprowa­dziła możliwość wspólnego opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego. Ustawa o samorządzie gminnym weszła w życie 13 listopada 2020 i zgodnie z jej zapisami gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie, mogą opracować strategię rozwoju ponadlokalnego będącą wspólną strategią rozwoju tych gmin w zakresie ich terytorium, a jeżeli w jej opracowywaniu uczestniczą wszystkie gminy z terytorium powiatu to strategia jest opracowywana z udziałem tego powiatu. Natomiast z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wynika, że politykę rozwoju prowadzą samorząd powiatowy i gminny oraz ich związki.

Prezydent Piotr Jedliński, który był liderem partnerstwa gmin tworzących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, dostrzega korzyści z jego dotychczasowej działalności i dlatego uważa, że konieczne jest opracowanie strategii na lata 2021-2030. Dzięki temu będzie bowiem można sięgnąć po fundusze unijne, dostępne zarówno w programach krajowych, jak również w puli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego. Efektem tej strategii będzie poprawa poziomu życia mieszkańców naszego obszaru.

Przypomnijmy: dzięki wdrażaniu Strategii o podobnym charakterze, tj. Strategii ZIT KKBOF, obowiązującej w obecnej perspektywie na lata 2014-2020, Koszalin uzyskał możliwość realizacji 9 projektów pozakonkursowych (w tym 7 z zakresu mobilności miejskiej, i po jednym projekcie z zakresu uzbrajania strefy inwestycyjnej i budowy dróg gminnych poprawiających dostępność regionu) oraz 4 projektów edukacyjnych wybranych w ramach trybu konkursowego. Kwota dofinansowania przyznanego w związku z udziałem Koszalina w Partnerstwie ZIT KKBOF, przekroczyła 64 mln zł dla przedsięwzięć miejskich oraz prawie 14 mln zł dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w naszym mieście.

Podobnie jak dla całego obszaru ZIT, w tym również dla Koszalina, ważne jest usprawnienie połączeń stref inwestycyjnych, portów morskich i dróg lokalnych z głównymi szlakami komunikacyjnymi – siecią TEN-T. Koszalin rozbudował przemysłowy odcinek ul. Władysława IV łączący się z drogą prowadzącą do obwodnicy w ciągu trasy S6 (na kwotę prawie 2,7 mln zł) oraz uzbroił nowe tereny inwestycyjne - ponad 13 ha (za kwotę 22 mln zł).

Dwa ostatnie lata to również wzmożona rozbudowa sieci dróg rowerowych i prowadzenie działań nad usprawnianiem płynności komunikacyjnej w mieście. W ramach ZIT wybudowano ponad 18 km dróg rowerowych (ostatni odcinek zostanie oddany w roku 2023), dwa Centra przesiadkowe w okolicy Dworca PKP i na ul. Wąwozowej oraz uruchomiono system roweru miejskiego.

Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie zakupił 12 nowych, ekologicznych autobusów (w tym 5 autobusów o napędzie hybrydowym), a w sierpniu 2020 r. została podpisana Umowa z Zarządem Województwa na zakup hybrydowej jednostki pływającej, która usprawni przeprawę przez jezioro Jamno i będzie bezpieczna dla środowiska.

Na realizację ww. działań inwestycyjnych prowadzonych przez Miasto w ramach ZIT KKBOF Prezydent pozyskał prawie 47 mln zł dofinansowania unijnego.

Ze środków ZIT KKBOF umożliwiono także realizację projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego, ogólnego i przedszkoli na ok. 25 mln zł., a Miasto Koszalin złożyło i zrealizowało 4 przedsięwzięcia edukacyjne (w tym dwa zintegrowane projekty partnerskie) na kwotę ogółem blisko 18 mln zł.

Zorganizowane zostały również dwa konkursy na projekty dla przedsiębiorców z pulą dofinansowania ponad 20 mln zł, umożliwiające realizację w regionie nowych innowacyjnych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy.

Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju umożliwi gminom i powiatom Partnerstwa ZIT KKBOF opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego, która będzie nowym instrumentem polityki regionalnej. Co istotne -  wszystkie  samorządy wstępnie potwierdziły chęć współpracy zarówno przy opracowaniu, jak i wdrażaniu tego dokumentu, i obecnie trwa proces podejmowania uchwał przez rady 20 gmin i trzech powiatów. Stronami Porozumienia będą: Będzino, Białogard, Miasto Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Miasto Kołobrzeg, Miasto Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Rymań, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz powiaty: Białogardzki, Koszaliński i Kołobrzeski.

Strategia będzie opracowywana w modelu partycypacyjnym oraz będzie podlegać konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Gotowa strategia rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF zostanie przedłożona do przyjęcia przez rady gmin i powiatów.

Koszty na opracowanie i realizację Strategii będą zapewnione w budżetach samorządów, których opracowywany dokument dotyczy. Zasady partycypacji w kosztach określi odrębne porozumienie

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku