Menu główne

LVIII sesja Rady Miejskiej

20.01.2023
LVIII sesja Rady Miejskiej

PORZĄDEK OBRAD

LVIII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

w dniu 26 stycznia 2023 roku

 

 Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Rozpoczęcie sesji  - godz. 9:00.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Część uroczysta – wręczenie medalu „Za zasługi dla Koszalina”
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.
5.    Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.
7.    Sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina i Starosty Koszalińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego za 2022 rok.

 

8.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

1)    w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Miasto Koszalin - edycja 2023"

                    - opinia Komisji Spraw Społecznych

 2)   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin 

             - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

 3)   zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej wysokości oraz sposobu poboru

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

 4)    w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego

         - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

 5)  w sprawie przyznania z komunalnego zasobu mieszkaniowego lokalu mieszkalnego dla rodziny Aikhele   

         - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

      6)  w sprawie przyznania z komunalnego zasobu mieszkaniowego lokalu mieszkalnego dla rodziny Vakhovskiy

          - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

 7)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok

          - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 8)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2023-2047

          - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 9)  w sprawie emisji obligacji komunalnych

          - opinia Komisji Budżetu i Finansów

10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

11)  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubiatowo" w Koszalinie

          - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

12)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzierżęcin" w Koszalinie

          - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

13)  zmieniająca uchwałę Statut Miasta Koszalina

          - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

14) w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr P-1.4131.4412022.AS

          - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

15) w sprawie powołania Komisji doraźnej do rozpatrzenia zgłoszenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 września 2022 r.

            - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

16) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Koszalinie

            - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

17) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie

           - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

18)  w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miejskiej w Koszalinie

           - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

19) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koszalinie

           - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

20) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina oraz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie z dnia 22 października 2022 r.

          - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

   9.  Interpelacje i zapytania radnych.

 10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 11.  Wolne wnioski i oświadczenia.

      12.  Czas dla Rad Osiedli.

      13.  Zamknięcie sesji.

                                                                                                                            

 

ZASADY  ORGANIZACJI  TRYBUNY  OBYWATELSKIEJ  W  DNIU 26 STYCZNIA 2023  ROKU

Zgodnie z § 32 Statutu Miasta Koszalina w dniu 26 stycznia 2023 roku tj. w dniu sesji Rady Miejskiej zaplanowanej w rocznym planie pracy, w godzinach od 16.00 do 17.00, w sali 300 Urzędu Miejskiego odbędzie się Trybuna Obywatelska.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Trybuny Obywatelskiej umożliwia się mieszkańcom Koszalina wystąpienia publiczne w sprawach dotyczących funkcjonowania Miasta oraz sprawach istotnych dla jego mieszkańców. Warunkiem wystąpienia na Trybunie Obywatelskiej jest złożenie w Biurze Rady Miejskiej, najpóźniej dzień przed sesją, pisemnego zgłoszenia zawierającego co najmniej następujące informacje:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania lub adres mailowy,

3) numer telefonu,

3) opis sprawy będącej przedmiotem wystąpienia.

Na dzień, w którym odbywa się Trybuna Obywatelska Biuro Rady Miejskiej rejestruje nie więcej niż 10 mieszkańców. Indywidualny czas wystąpienia zapisanego mieszkańca nie może trwać dłużej niż 5 minut (nie dopuszcza się wystąpień grupowych).

 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku