Menu główne

Fabryka Kompetencji Kluczowych

02.10.2019

Fabryka Kompetencji Kluczowych to nazwa projektu, jaki został opracowany przez partnerstwo samorządów skupionych wokół Koszalina i uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

W Koszalinie Prezydent Miasta Koszalina oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 5 428 791,72, przy ogólnej wartości projektu wynoszącej 6 031 990,80. Samorządy zobowiązały się zapewnić wkład własny w wysokości 10% wartości projektu. Projekt będzie realizowany w ciągu najbliższych 2 lat (okres realizacji: 01.09.2019 – 30.09.2021), dzięki czemu znacząco zmienią się warunki kształcenia ogólnego w 30 szkołach w regionie.

Projekt jest jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym w województwie zachodniopomorskim, tak kompleksowym projektem z zakresu edukacji, który będzie realizowany przez tak wielu partnerów i szkół. To doskonały przykład współpracy terytorialnej finansowanej przy współudziale funduszy unijnych. Nie byłoby to możliwe bez determinacji Miasta Koszalin.

W skład partnerstwa, które wspólnie opracowało projekt, wchodzi 15 samorządów: 13 gmin - Koszalin, Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz 2 powiaty ziemskie – białogardzki i kołobrzeski.

Wszystkie te samorządy dostrzegają znaczącą rolę wysokiej jakości edukacji dla rozwoju gospodarczego regionu. W dłuższej perspektywie to ona będzie miała wpływ na jakość życia w regionie. Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dot. zdawalności matury w ostatnich trzech latach wynika, że zachodniopomorscy uczniowie dwukrotnie byli na ostatnim miejscu w Polsce w zakresie zdawalności tego egzaminu i raz na miejscu przedostatnim. Pokazuje to jak wiele jeszcze należy uczynić, aby poprawić efektywność regionalnego systemu edukacji – od przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe.

Dlatego samorządy tworzące Partnerstwo zdecydowały się na wspólną realizację projektu, którego celem jest podniesienie do 30 września 2021 roku kompetencji kluczowych 14 084 uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia, uczęszczających do 30 szkół prowadzących kształcenie ogólne (28 szkół podstawowych, 2 licea ogólnokształcące) na terenie KKBOF poprzez:

·   wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

·   prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK,

·   stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

·   objęcie uczniów liceów ogólnokształcących i klas VII-VIII szkół podstawowych ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego,

·   doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu z wykorzystaniem narzędzi TIK lub rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów,

·   wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne (na potrzeby ind. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania komp. kluczowych, narzędzi TIK oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu) oraz zainicjowanie współpracy organów prowadzących na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.

Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych” został przygotowany w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, realizowanego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przy pomocy tego narzędzia partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego – miast i powiązanych z nimi funkcjonalnie gmin oraz władze województwa ustalają wspólne cele rozwojowe, a następnie wskazują zintegrowane przedsięwzięcia niezbędne do ich osiągnięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

W Programie Regionalnym narzędzie ZIT dedykowane jest głównym ośrodkom wzrostu w województwie i obszarom dyfuzji procesów rozwojowych, tj. obszarom funkcjonalnym Szczecina i Koszalina. Wsparcie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego ma na celu zarówno wzmocnienie konkurencyjnej pozycji Szczecina i Koszalina jako ośrodków wzrostu i innowacji, jak też wzmocnienie wielowymiarowych powiązań funkcjonalnych obszarów sprzyjające rozbudowie jego potencjału ekonomicznego oraz poprawie jakości życia mieszkańców, a w konsekwencji rozszerzenie zasięgu oddziaływania procesów rozwojowych na obszary sąsiadujące.

W przypadku obszaru funkcjonalnego Koszalina, przewiduje się realizację zintegrowanego podejścia terytorialnego w obrębie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego którego zasięg KKBOF wyznaczają zachodzące na siebie i powiązane obszary funkcjonalne trzech miast: Koszalina, Kołobrzegu i Białogardu, spośród których naturalną funkcję ośrodka centralnego pełni najsilniej oddziaływujący na otoczenie Koszalin. Obszar ten obejmuje 19 gmin, które podpisały porozumienie deklarując wolę współpracy przy realizacji ZIT. Alokacja zaplanowana w Programie Regionalnym na realizację zintegrowanych przedsięwzięć w gminach KKBOF wynosi 40 mln euro
(w tym 34,0 mln z EFRR i 6,0 mln euro z EFS – w tym 4 mln euro na kształcenie ogólne).

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku