Menu główne
Choinka

Podstrefa „Koszalin” SSSE

Powierzchnia [ha]
34
Przeznaczenie działki
usługi komercyjne
Charakter działki
niezabudowana
Ulica
Rynek Staromiejski 6-7
Miasto
Koszalin
Osoba kontaktowa
Joanna Piotrkowska-Ciechomska
Telefon
+48 94 34 88 793
Fax
+48 94 34 88 792
Strona
www.koszalin.pl
Adres e-mail
joanna.piotrkowska@um.koszalin.pl

Opis

Podstrefa Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została ustanowiona 22.10.2003 r. na powierzchni 22ha. Jej obszar został czterokrotnie powiększony – w roku 2006 r., 2007 r., 2012 r. i 2015 r. Teren Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje obecnie 150,1655 ha. Tereny do zagospodarowania łącznie to ok 34 ha. Przygotowane tereny inwestycyjne już od 0,3 ha. Inwestorzy, którzy już zainwestowali w Podstrefie przekonali się, że jest to idealne miejsce na ulokowanie swojego kapitału.

Szczegóły oferty

Lokalizacja:

Podstrefa „Koszalin” znajduje się w zachodniej części miasta w tzw. „Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej” w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju i przy realizowanej budowie drogi ekspresowej S6.

MAPA PODSTREFY "KOSZALIN" SSSE - z wolnymi działkami.

Powierzchnia:

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych teren Podstrefy "Koszalin" został czterokrotnie poszerzony. Obecnie powierzchnia strefy to ponad 150 ha, z czego około 35 ha to tereny inwestycyjne do zagosppodarowania.

Charakterystyka proponowanych terenów:

Tereny niezabudowane, położone przy drogach lokalnych w przemysłowej dzielnicy, oddalonej 4 km od centrum miasta. W bliskim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, z dobrym połączeniem z lokalną komunikacją miejską przy ul. BoWiD - ulica ta jest obwodnicą miejską łączącą drogę krajowa Nr 11 i drogę międzynarodową E-28 Berlin-Kaliningrad. Teren znajduje się bezpośrednio przy realizowanym węźle komunikacyjnym drogi ekspresowej S6. 

Proponowany teren przygotowany jest technicznie pod realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Przeznaczenie proponowanego terenu

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej proponowane działki przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi. Dopuszczalna zabudowa powierzchni działki budowlanej od 50%  do 75%, a wysokość zabudowy nadziemnej na tym terenie  - do 25m.

Przedsiębiorca nabywa grunt na własność od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub Gminy Miasta Koszalin. W całym procesie inwestycyjnym pomoc przedstawiciela Miasta na każdym etapie procesu decyzyjnego i realizacyjnego.


Na terenie Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej teren zakupiło 31 inwestorów. WYKAZ


Obecnie trwają rozmowy z kolejnymi inwestorami, którzy zainteresowani są prowadzeniem działalności na tym terenie.


Łączna ilość osób zatrudnionych w firmach działających na terenie Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynosi ok. 2000 (stan na 01.2018 r.).


Preferencje podatkowe

1.       Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli.

Rada Miejska w Koszalinie całkowicie zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki
i budowle na terenie Strefy w Koszalinie w ramach pomocy de minimis do 200 tys. euro. Przedsiębiorca (właściciel terenu) posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności może korzystać ze zwolnienia.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie przysługuje przedsiębiorcy, dla którego wartość planowanej pomocy de minimis łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat kalendarzowych, przekracza kwotę stanowiącą równowartość 200 tys. euro brutto. Ponadto pomoc ta nie przysługuje przedsiębiorcy który otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych co planowana pomoc de minimis, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy .

Stawki roczne na 2018 r.-  Uchwała Rady Miejskiej

  1. podatek od  gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84zł od 1 m2 powierzchni.
  2. podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,55 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
  3. od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ‐ 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3‐7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 Przykładowe wyliczenie podatku :  przy założeniach: działka o pow. 4.000m2

-          za grunt = 4.000m2  x 0,84zł = 3.360,00zł ;

-          za budynki ‐ zabudowa do 50% zgodnie z planem miejscowym) np. hala+biuro o pow. ok. 1,6tys. x 22.55zł = 36.080,00zł,  (zabudowa bez parkingu)

-         dodatkowo od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ‐ 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3‐7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.)


W przypadku gdy Firma ma zezwolenie na prowadzenie działalności jest zwolniona z podatku od nieruchomości.


 2.       Zwolnienia od  podatku dochodowego

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Podstrefy na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy maksymalnie do 55% w zależności od wielkości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcom prowadzącym już działalność na terenie Podstrefy „Koszalin” na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy.

Poniżej ustalone wartości maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, tj.:

  • 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób);
  • 45% dla średniego (zatrudniającego do 250 osób);
  • 55% dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy  (zatrudniającego do 10 osób).

Przedsiębiorcy, którzy zakupią grunt na terenie Podstrefy "Koszalin", zgodnie z nową ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, od 30 czerwcza 2018 r. będą mogli korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego z poniesionych kosztów nowej inwestycji (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników na podstawie decyzji o wsparciu, która wydawana będzie na okres do 15 lat na terenach SSE oraz zgodnie z mapą intensywności pomocy (dla woj. zachodniopomorskiego):

  • 35% poziom podstawowy;
  • 35% + 10 % dla średniego przedsiębiorcy;
  • 35% + 20 % dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy (zatrudniającego do 10 osób).

  Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

ZAPRASZAMY DO KOSZALINA !!!


Kontakt:

Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

e-mail: pelnomocnik@um.koszalin.pl


Załączniki:

Podstrefa SSSE

Zgłoszenie inwestora


 

Mapa

Kliknij aby zobaczyć mapę

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku