Menu główne

Podstrefa „Koszalin” SSSE

Powierzchnia [ha]
34
Przeznaczenie działki
obiekty produkcyjne, składy i magazyny
Charakter działki
niezabudowana
Ulica
Rynek Staromiejski 6-7
Miasto
Koszalin
Osoba kontaktowa
Joanna Piotrkowska-Ciechomska
Telefon
+48 94 34 88 793
Fax
+48 94 34 88 792
Strona
www.koszalin.pl
Adres e-mail
joanna.piotrkowska@um.koszalin.pl

Opis

Podstrefa Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została ustanowiona 22.10.2003 r. na powierzchni 22ha. Jej obszar został czterokrotnie powiększony – w roku 2006 r., 2007 r., 2012 r. i 2015 r. Teren Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje obecnie 150,1655 ha. Tereny do zagospodarowania łącznie to ok 34 ha. Przygotowane tereny inwestycyjne już od 0,3 ha. Inwestorzy, którzy już zainwestowali w Podstrefie przekonali się, że jest to idealne miejsce na ulokowanie swojego kapitału.

Szczegóły oferty

Lokalizacja:

Podstrefa „Koszalin” znajduje się w zachodniej części miasta w tzw. „Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej” w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju i przy realizowanej budowie drogi ekspresowej S6.

MAPA PODSTREFY "KOSZALIN" SSSE - z wolnymi działkami.

Powierzchnia:

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych teren Podstrefy "Koszalin" został czterokrotnie poszerzony. Obecnie powierzchnia strefy to ponad 150 ha, z czego około 34 ha to tereny inwestycyjne do zagospodarowania.

Charakterystyka proponowanych terenów:

Tereny niezabudowane, położone przy drogach lokalnych w przemysłowej dzielnicy, oddalonej 4 km od centrum miasta. W bliskim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, z dobrym połączeniem z lokalną komunikacją miejską przy ul. BoWiD - ulica ta jest obwodnicą miejską łączącą drogę krajowa Nr 11 i drogę międzynarodową E-28 Berlin-Kaliningrad. Teren znajduje się bezpośrednio przy realizowanym węźle komunikacyjnym drogi ekspresowej S6. 

Proponowany teren przygotowany jest technicznie pod realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Przeznaczenie proponowanego terenu

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej proponowane działki przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi. Dopuszczalna zabudowa powierzchni działki budowlanej od 50%  do 75%, a wysokość zabudowy nadziemnej na tym terenie  - do 25m.

Przedsiębiorca nabywa grunt na własność od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub Gminy Miasta Koszalin. W całym procesie inwestycyjnym pomoc przedstawiciela Miasta na każdym etapie procesu decyzyjnego i realizacyjnego.


Na terenie Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej teren zakupiło 32 inwestorów. WYKAZObecnie trwają rozmowy z kolejnymi inwestorami, którzy zainteresowani są prowadzeniem działalności na tym terenie.


Łączna ilość osób zatrudnionych w firmach działających na terenie Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynosi ok. 2000 (stan na 01.2018 r.).


Preferencje podatkowe

1.       Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli.

Rada Miejska w Koszalinie całkowicie zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki
i budowle na terenie Strefy w Koszalinie w ramach pomocy de minimis do 200 tys. euro. Przedsiębiorca (właściciel terenu) posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności może korzystać ze zwolnienia.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie przysługuje przedsiębiorcy, dla którego wartość planowanej pomocy de minimis łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat kalendarzowych, przekracza kwotę stanowiącą równowartość 200 tys. euro brutto. Ponadto pomoc ta nie przysługuje przedsiębiorcy który otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych co planowana pomoc de minimis, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy .

Stawki roczne na 2018 r.-  Uchwała Rady Miejskiej

 1. podatek od  gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84zł od 1 m2 powierzchni.
 2. podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,55 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
 3. od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ‐ 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3‐7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 Przykładowe wyliczenie podatku :  przy założeniach: działka o pow. 4.000m2

-          za grunt = 4.000m2  x 0,84zł = 3.360,00zł ;

-          za budynki ‐ zabudowa do 50% zgodnie z planem miejscowym) np. hala+biuro o pow. ok. 1,6tys. x 22.55zł = 36.080,00zł,  (zabudowa bez parkingu)

-         dodatkowo od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ‐ 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3‐7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.)


W przypadku gdy Firma ma zezwolenie na prowadzenie działalności jest zwolniona z podatku od nieruchomości.


 2.       Zwolnienia od  podatku dochodowego

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Podstrefy na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy maksymalnie do 55% w zależności od wielkości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcom prowadzącym już działalność na terenie Podstrefy „Koszalin” na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy.

Poniżej ustalone wartości maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, tj.:

 • 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób);
 • 45% dla średniego (zatrudniającego do 250 osób);
 • 55% dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy  (zatrudniającego do 10 osób).

Przedsiębiorcy, którzy zakupią grunt na terenie Podstrefy "Koszalin", zgodnie z nową ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, od 30 czerwcza 2018 r. będą mogli korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego z poniesionych kosztów nowej inwestycji (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników na podstawie decyzji o wsparciu, która wydawana będzie na okres do 15 lat na terenach SSE oraz zgodnie z mapą intensywności pomocy (dla woj. zachodniopomorskiego):

 • 35% poziom podstawowy;
 • 35% + 10 % dla średniego przedsiębiorcy;
 • 35% + 20 % dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy (zatrudniającego do 10 osób).

 !UWAGA!

Dnia 30.06.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, natomiast 4.09.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Na podstawie ww. przepisów, przedsiębiorca na terenie Koszalina może uzyskać następującą maksymalną intensywność pomocy regionalnej:

 • Mały i Mikro przedsiębiorca – 55%,
 • Średni przedsiębiorca – 45%,
 • Duży przedsiębiorca – 35%.

 

Decyzję o wsparciu przedsiębiorca na terenie Koszalina może uzyskać na 12 lat (zgodnie z Rozporządzeniem  RD z dnia 28.08.2018 w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji §7), a jeśli inwestycja zostanie zlokalizowanie na terenie istniejącej Podstrefy „Koszalin” SSSE to decyzję o wparciu może uzyskać na 15 lat.

Przedsiębiorca chcący ubiegać się o wsparcie musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o wsparciu, gdzie będzie musiał spełnić kryteria ilościowe i jakościowe zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów. Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym realizowana ma być inwestycja zaś kryteria jakościowe to warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju.

 1. Kryterium ilościowe dla przedsiębiorców chcących starać się o wsparcie na terenie Koszalina z uwagi iż, przeciętne bezrobocie wynosi w mieście 5,1% zaś w Polsce 5,8% (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów) wynosi odpowiednio dla firm chcących inwestować w Koszalinie:
 • 1,6 mln PLN - mikro przedsiębiorcy;
 • 4,0 mln PLN - mali przedsiębiorcy;
 • 16,0 mln PLN - średni przedsiębiorcy;
 • 80,0 mln PLN - duzi przedsiębiorcy.
 1. Kryteria jakościowe dzielą się dla nowych inwestycji realizowanie w sektorze usług i dla nowej inwestycji realizowanej w sektorze przemysłowym. Przedsiębiorca na terenie Koszalina aby dostać wsparcie musi uzyskać co najmniej 5 z 10 pktów.
 • Dla projektu przemysłowego minimum 5 pkt:
  • Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:
    • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualna polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną;
    • Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski;
    • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego;
    • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
    • Posiadanie statusu MŚP;
  • Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:
   • Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowania stabilnego zatrudnienia,
   • Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko,
   • Zlokalizowanie inwestycji,
   • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,
   • Podejmowanie działań w zakresie opieki na pracownikiem.
 • Projekt inwestycyjny z sektora nowoczesnych usług dla biznesu minimum 5 pkt:
  • Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:
   • Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualna polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną;
   • Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski;
   • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
   • Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę;
   • Posiadanie statusu MŚP;
  • Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:
   • Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia;
   • Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko,
   • Zlokalizowanie inwestycji,
   • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,
   • Podejmowanie działań w zakresie opieki na pracownikiem.

Regulacje prawne dotyczące możliwości ubiegania się przez przedsiębiorców o pomoc publiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji:

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162 z 2018r.) - link
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.) - link
 3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. poz. 1698 z 2018r.) - link
 4. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link
 5. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link
 6. Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2018r. - link


Po więcej szczegółów zapraszamy serdecznie do kontaktu z Biurem Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia !!

lub zapraszamy na spotkanie u nas w biurze ul. Młyńska 2 75-007 Koszalin.

Załączniki:

Podstrefa SSSE

Wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu


 

Mapa

Kliknij aby zobaczyć mapę

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku