Menu główne

Podstrefa „Koszalin” SSSE

Przeznaczenie działki
obiekty produkcyjne, składy i magazyny
Charakter działki
niezabudowana
Ulica
Rynek Staromiejski 6-7
Miasto
Koszalin
Osoba kontaktowa
Joanna Piotrkowska-Ciechomska
Telefon
+48 94 34 88 793
Fax
+48 94 34 88 792
Strona
www.koszalin.pl
Adres e-mail
joanna.piotrkowska@um.koszalin.pl

Opis

Podstrefa „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została ustanowiona w 2003 r. na powierzchni 22 ha. Jej obszar był czterokrotnie powiększany: w roku 2006, 2007, 2012 i 2015. 7 stycznia 2015 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące poszerzenia terenów Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i utworzeniu nowych podstref: w tym w Koszalinie o teren położony w rejonie ulic Lechicka/Szczecińska oraz pomiędzy ul. Strefową/Cegielskiego przy Zakładzie Karnym. Powierzchnia obecnej Podstrefy to 150,1655 ha (po wyłączeniu dróg - 134,00 ha), w tym: - tereny sprzedane - to powierzchnia łącznie ok. 68 ha. W chwili obecnej realizowany jest projekt unijny pt. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie”, który polega na uzbrojeniu 13,4877 ha powierzchni terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Lechicka/Szczecińska wraz z budową niezbędnej sieci infrastruktury technicznej. Powstaną tam uzbrojone tereny wraz z wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu jak np. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czy sieci wodociągowej. Do dnia dzisiejszego trzech inwestorów zakupiło tereny na tym terenie. Przygotowane tereny inwestycyjne już od 0,3 ha. Inwestorzy, którzy już zainwestowali w Podstrefie przekonali się, że jest to idealne miejsce na ulokowanie swojego kapitału.

Szczegóły oferty

Lokalizacja:

Podstrefa „Koszalin” znajduje się w zachodniej części miasta w tzw. „Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej” w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju i przy realizowanej budowie drogi ekspresowej S6.

WOLNE TERENY - uzbrajane w projekcie unijnym pt. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie"

WOLNE TERENY - "stara" Strefa

Powierzchnia:

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych teren Podstrefy "Koszalin" został czterokrotnie poszerzony. Obecnie powierzchnia strefy to ponad 150 ha, z czego około 53 ha to tereny inwestycyjne do zagospodarowania.

Charakterystyka proponowanych terenów:

Tereny niezabudowane, położone przy drogach lokalnych w przemysłowej dzielnicy, oddalonej 4 km od centrum miasta. W bliskim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, z dobrym połączeniem z lokalną komunikacją miejską przy ul. BoWiD - ulica ta jest obwodnicą miejską łączącą drogę krajowa Nr 11 i drogę międzynarodową E-28 Berlin-Kaliningrad. Teren znajduje się bezpośrednio przy realizowanym węźle komunikacyjnym drogi ekspresowej S6. 

Proponowany teren przygotowany jest technicznie pod realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Przeznaczenie proponowanego terenu

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej proponowane działki przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi. Dopuszczalna zabudowa powierzchni działki budowlanej od 50%  do 75%, a wysokość zabudowy nadziemnej na tym terenie  - do 25m.

Przedsiębiorca nabywa grunt na własność od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub Gminy Miasta Koszalin. W całym procesie inwestycyjnym pomoc przedstawiciela Miasta na każdym etapie procesu decyzyjnego i realizacyjnego.


Na terenie Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej teren zakupiło 36 inwestorów. WYKAZ


Obecnie trwają rozmowy z kolejnymi inwestorami, którzy zainteresowani są prowadzeniem działalności na tym terenie.


Łączna ilość osób zatrudnionych w firmach działających na terenie Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynosi ok. 2100 (stan na 01.2019 r.).


Preferencje podatkowe

1.       Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli.

Rada Miejska w Koszalinie całkowicie zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki
i budowle na terenie Strefy w Koszalinie w ramach pomocy de minimis do 200 tys. euro. Przedsiębiorca (właściciel terenu) posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności lub posiadający decyzję o wsparciu nowych inwestycji może korzystać ze zwolnienia.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie przysługuje przedsiębiorcy, dla którego wartość planowanej pomocy de minimis łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat kalendarzowych, przekracza kwotę stanowiącą równowartość 200 tys. euro brutto. Ponadto pomoc ta nie przysługuje przedsiębiorcy który otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych co planowana pomoc de minimis, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy .

Stawki roczne na rok 2020

Stawki roczne na 2019 r.-  Uchwała Rady Miejskiej

 1. podatek od  gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86zł od 1 m2 powierzchni.
 2. podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,92 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
 3. od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ‐ 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3‐7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 Przykładowe wyliczenie podatku :  przy założeniach: działka o pow. 4.000m2

-          za grunt = 4.000m2  x 0,86zł = 3.440,00zł ;

-          za budynki ‐ zabudowa do 50% zgodnie z planem miejscowym) np. hala+biuro o pow. ok. 1,6tys. x 22.92zł = 36.672,00zł,  (zabudowa bez parkingu)

-         dodatkowo od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ‐ 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3‐7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.)


W przypadku gdy Firma ma zezwolenie na prowadzenie działalności lub decyzję o wsparciu nowych inwestycji jest zwolniona z podatku od nieruchomości.


 2.       Zwolnienia od  podatku dochodowego

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Podstrefy na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy maksymalnie do 55% w zależności od wielkości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcom prowadzącym już działalność na terenie Podstrefy „Koszalin” na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy.

Poniżej ustalone wartości maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, tj.:

 • 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób);
 • 45% dla średniego (zatrudniającego do 250 osób);
 • 55% dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy  (zatrudniającego do 10 osób).

Przedsiębiorcy, którzy zakupią grunt na terenie Podstrefy "Koszalin", zgodnie z nową ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, od 30 czerwcza 2018 r. będą mogli korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego z poniesionych kosztów nowej inwestycji (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników na podstawie decyzji o wsparciu, która wydawana będzie na okres do 15 lat na terenach SSE oraz zgodnie z mapą intensywności pomocy (dla woj. zachodniopomorskiego):

 • 35% poziom podstawowy;
 • 35% + 10 % dla średniego przedsiębiorcy;
 • 35% + 20 % dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy (zatrudniającego do 10 osób).


 !UWAGA!

Dnia 30.06.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, natomiast 4.09.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Broszura informacyjna str 1Broszura informacyjna str 2Broszura informacyjna str 3Broszura informacyjna str 4

Regulacje prawne dotyczące możliwości ubiegania się przez przedsiębiorców o pomoc publiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji:

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162 z 2018r.) - link
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.) - link
 3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. poz. 1698 z 2018r.) - link
 4. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link
 5. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link
 6. Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2018r. - link


Po więcej szczegółów zapraszamy serdecznie do kontaktu z Biurem Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia !!

lub zapraszamy na spotkanie u nas w biurze ul. Młyńska 2 75-007 Koszalin.

Załączniki:

Podstrefa SSSE

Wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu


 

Mapa

Kliknij aby zobaczyć mapę

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku