Menu główne

Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych

Kolorowy obrazek na białym tle, przedstawiający kolejno w układzie poziomym znak Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, znak Pomorza Zachodniego oraz znak Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z flagą Unii Europejskiej.
Tytuł projektu: 
Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Działanie: 
9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
Całkowita wartość projektu: 
5 249 406,52 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
5 211 328,82 PLN
Wartość dofinansowania: 

3 387 363,72 zł

Wartość dofinansowania UE: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 866 230,84 zł
Budżet państwa: 
602 163,72 PLN
Procent dofinansowania: 
64,9999997505%
Okres realizacji: 
03.12.2019 - 17.02.2023
Nr umowy o dofinansowanie: 
RPZP.09.03.00-32-0081/19
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
23.12.2019
Aneksy do umowy o dofinansowanie: 
Aneks nr RPZP.09.03.00-32-0081/19-04
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Przedmiotowy projekt będzie realizowany na obszarze miejskim wchodzącym w skład zasięgu terytorialnego obszarów rewitalizacji i polegać będzie na rewitalizacji Parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 (oficyna A i B). Przedsięwzięcia te zostały ujęte na liście Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026. Projekt dostosowano do maksymalnej wartości dofinansowania w konkursie z działania 9.3 RPO WZ, tj. 4 000 000,00 zł.

Projekt rewitalizacji parku im. T. Kościuszki obejmuje zagospodarowanie terenu polegające na wymianie nawierzchni alejek parkowych o długości około 1 km, montażu elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze), przebudowie sieci oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem nowych lamp, humusowanie i obsianie trawą oraz wycinkę nasadzeń przewidzianych do usunięcia. Dzięki rewitalizacji i modernizacji terenu parku im. T. Kościuszki - miasto otrzyma nową przestrzeń sprzyjającą integracji społecznej i międzypokoleniowej, stanowiącą atrakcyjną alternatywę dla rodziców - zachęcając ich do aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi.

Projekt termomodernizacji budynków przy il. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B obejmuje budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową, wymianę okien na strychu i w piwnicach budynku, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont elewacji.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności wynikającym z wysokiej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych i przestrzenno- infrastrukturalnych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Koszalin. Po zakończeniu inwestycji infrastruktura będzie wykorzystywana do realizacji działań o charakterze społecznym, m.in.:

- ,,Park im. T. Kościuszki w Koszalinie miejscem nauczania metodą obserwacji i eksperymentu'' - Projekt 5.1 Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026. W projekcie udział wezmą uczniowie poszczególnych etapów edukacyjnych: wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 5-6 lat, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych;

- ,,Poprawa dostępności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez świadczenia na rzecz miasta'' - Projekt 4.4 Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026. W ramach projektu zaangażowanych zostanie dobrowolnie min. 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji - lokatorów mieszkań komunalnych, zamieszkujących w wyznaczonym obszarze rewitalizacji, zagrożonych utratą mieszkania w związku z powstaniem zaległości czynszowych, u których powstał obowiązek zapłaty, przekraczający kwotę 5 tys. zł. Dłużnicy świadczyć będą prace porządkowe nienależące do obowiązków wykonawcy prac budowlanych (sprzątanie terenu parku, wokół budynków mieszkalnych oraz klatki schodowej, np. mycie okien, klatki schodowej w trakcie prac, prace pomocnicze nienależące do zakresu obowiązków wykonawcy prac budowlanych). Prace te wykonywane będą w trakcie realizacji inwestycji, tj. do 31.12.2022 r.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026:
https://bip.koszalin.pl/?p=document&action=show&id=92953&bar_id=23387

Zakładane produkty:
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - 3.
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - 0,91.
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji - 100 %.

Zakładane rezultaty:
Zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w realizację projektu (faza inwestycyjna) [osoby] - 15.

Zdjęcia: 
Park im. Tadeusza Kościuszki 1 przed realizacją projektu, obrazek przedstawia zniszczoną aleję, w tle drzewa
Park im. Tadeusza Kościuszki 3 przed realizacją projektu, obrazek przedstawia zniszczoną ławkę i aleję, w tle drzewa
Park im. T. Kościuszki po realizacji projektu na obrazku tablica infrormacyjna, nowa aleja z rozwidleniem, na obrazku widać drzewa i krzewy oraz nowe ławki
Park im. T. Kościuszki po realizacji projektu na obrazku tablica infrormacyjna, nowa aleja z rozwidleniem, na obrazku widać drzewa i krzewy oraz nowe ławki
Park im. T. Kościuszki po realizacji projektu na obrazku tablica informacyjna, nowa aleja, po obu stronach widać drzewa i krzewy oraz nowe ławki
Kontakt: 

Urząd Miejski w Koszalinie
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
Referat Funduszy

Imię i nazwisko osoby do kontaktu ws. projektu: Zenon Taterka

Telefon: (94) 348 87 98

Adres poczty elektronicznej: zenon.taterka@um.koszalin.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku