Menu główne

Fabryka Kompetencji Kluczowych

Kolorowy obrazek na białym tle, przedstawiający w układzie poziomym, od lewej strony znak Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, znak Pomorza Zachodniego oraz znak Europejskiego Funduszu Społecznego z flagą Unii Europejskiej.
Tytuł projektu: 
Fabryka Kompetencji Kluczowych
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Działanie: 
8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla KKBOF
Całkowita wartość projektu: 
6 031 990,80 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
6 031 990,80 PLN
Wartość dofinansowania: 

5 428 791,72 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
5 127 192,18 PLN
Procent dofinansowania: 
90,0000000000 %
Okres realizacji: 
01.09.2019 - 30.09.2021
Nr umowy o dofinansowanie: 
RPZP.08.04.00-32-K002/19-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
01.10.2019
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu jest podniesienie do 30 września 2021 roku kompetencji kluczowych 4084 uczniów (2021 kobiet, 2063 mężczyzn) na potrzeby przyszłego zatrudnienia, uczęszczających do 30 szkół prowadzących kształcenie ogólne (28 szkół podstawowych, 2 licea ogólnokształcące) na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć rozwijajacych kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK, stosowanie nauczania, stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu, objęcie uczniów liceów ogólnokszatłących i klas VII-VIII szkół podstawowych ofertą doradztwa edukacyjno - zawodowego, doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu z wykorzystaniem narzędzi TIK lub rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne (na potrzeby indywidualnej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania kompetencji kluczowych, narzędzi TIK oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu) oraz zainicjowanie współpracy organów prowadzących na rzecz podniesienia jakości kształcenia. Grupę docelową projektu stanowią szkoły prowadzące kształcenie ogólne z obszaru KKBOF, prowadzone przez 13 gmin (Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie) i 2 powiaty ziemskie (białogardzki, kołobrzeski), uczniowie, rodzice (Szkoły Podstawowej w Polanowie) oraz nauczyciele kształcenia ogólnego, zamieszkali, pracujący i/lub uczący się na obszarze KKBOF w rozumieniu przepisów KC.

Zakładane produkty:

4397 uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych, 345 nauczycieli objętych wsparciem i 295 objętych wsparciem z zakresu TIK, 29 szkół, których pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w programie,  28 szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 1302 uczniów objętych doradztwem zawodowym, 10 uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie, 1184 osoby objęte szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, 29 podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne.

Zakładane rezultaty:

Co najmniej 4084 (2021 kobiet, 2063 mężczyzn) uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu, 345 (302 kobiet, 43 mężczyzn) nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu, 28 szkoł i placówek systemu oświaty będzie wykorzystywało sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 29 szkół będzie wykorzystywało sprzęt w pracowniach przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Kontakt: 

Urząd Miejski w Koszalinie

Wydział Edukacji

Referat Projektów Edukacyjnych

Sławomir Tkaczyk

tel.: (94) 348 87 19

slawomir.tkaczyk@um.koszalin.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku