Menu główne

Fabryka Kompetencji Kluczowych

Obrazek przedstawiający w układzie poziomym, kolorowe znaki (od lewej): Regionalnego Programu Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Pomorza Zachodniego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Fabryka Kompetencji Kluczowych
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Działanie: 
8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla KKBOF
Całkowita wartość projektu: 
5 997 230,34 zł
Wydatki kwalifikowane: 
5 997 230,34 zł
Wartość dofinansowania: 

5 397 503,34 zł

Wartość dofinansowania UE: 
5 097 402,15 zł
Budżet państwa: 
300 101,19 zł
Procent dofinansowania: 
92,7821594044 %
Okres realizacji: 
01.09.2019 - 30.09.2022
Nr umowy o dofinansowanie: 
RPZP.08.04.00-32-K002/19-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
01.10.2019
Aneksy do umowy o dofinansowanie: 
RPZP.08.04.00-32-K002/19-02 z dnia 2021-11-22
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu było podniesienie do 30 września 2022 roku kompetencji kluczowych 4084 uczniów (2021 kobiet, 2063 mężczyzn) na potrzeby przyszłego zatrudnienia,
uczęszczających do 30 szkół prowadzących kształcenie ogólne (28 szkół podstawowych, 2 licea ogólnokształcące)
na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK, stosowanie nauczania,
stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu, objęcie uczniów liceów ogólnokształcących i klas VII-VIII szkół podstawowych ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego,
doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu
z wykorzystaniem narzędzi TIK lub rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne (na potrzeby indywidualnej pracy z uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania kompetencji kluczowych, narzędzi TIK oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu)
oraz zainicjowanie współpracy organów prowadzących na rzecz podniesienia jakości kształcenia. Grupę docelową projektu stanowiły szkoły prowadzące kształcenie ogólne z obszaru KKBOF,
prowadzone przez 13 gmin (Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie)
i 2 powiaty ziemskie (białogardzki, kołobrzeski), uczniowie, rodzice (Szkoły Podstawowej w Polanowie) oraz nauczyciele kształcenia ogólnego, zamieszkali, pracujący i/lub uczący się
na obszarze KKBOF w rozumieniu przepisów KC.

Osiągnięte produkty:
- 4972 uczniów objęto wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych,
- 369 nauczycieli objęto wsparciem i 317 n-cieli objęto wsparciem z zakresu TIK,
- pracownie przedmiotowe 30 szkół zostały doposażone w programie,
- 30 szkół i placówek systemu oświaty wyposażono w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- 1754 uczniów objęto doradztwem zawodowym,
-10 uczniów objęto wsparciem stypendialnym w programie,
-1585 osób objęto szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
- 30 podmiotów wykorzystuje technologie informacyjno- komunikacyjne.

Rezultaty:
- 4886 (2537 kobiet, 2349 mężczyzn) uczniów nabyło kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu,
- 369 (311 kobiet, 58 mężczyzn) nauczycieli uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu,

Zdjęcia: 
obrazek w kolorze przedstawiający fragment tablicy edukacyjnej w sali szkolnej ze zdjęciami prac z garncarstwa
obrazek w kolorze przedstawiający kilku uczniów w klasie szkolnej przez tablicą za slajdami
Kontakt: 

Urząd Miejski w Koszalinie

Wydział Edukacji

Referat Projektów Edukacyjnych

Sławomir Tkaczyk

tel.: (94) 348 87 19

slawomir.tkaczyk@um.koszalin.pl

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku