Menu główne

Krok po kroku

Koszalińska Karta Dużej Rodziny

Wniosek dla rodziny (doc)


 

Czy Koszalińska Karta Dużej Rodziny jest dla Twojej rodziny?

 

Koszalińska Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin mieszkających w Koszalinie wychowujących co najmniej troje dzieci.

 

Karta przeznaczona jest dla rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) mającego na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życialub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub powyżej 25 roku życia legitymującego się orzeczeniem umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Koszalińska Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest także dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 

Co zyskam przyłączając się do programu?

 

Przystępując do Programu zyskujesz zniżkę do Filharmonii Koszalińskiej, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Muzeum w Koszalinie, Centrum Kultury 105, koszalińskich klubów sportowych oraz innych miejskich jednostek kulturalno - sportowych. Karta upoważni Cię do skorzystania z ulgi oferowanej przez lokalnych przedsiębiorców na świadczone przez nich usługi.

Pełna lista zniżek znajduje się w zakładce „Partnerzy”.

 

Jak przystąpić do programu?

 

Etap pierwszy: Wypełnij i złóż wniosek

Wypełniony wniosek o wydanie Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny można złożyć w Urzędzie Miejskim przy ul. Rynek Staromiejski 6-7, w pokoju 214 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek wypełnia jeden z rodziców (opiekunów prawnych), a składając wniosek należy mieć przy sobie:

  1. w przypadku rodziców lub opiekunów – dokument potwierdzający tożsamość;

  2. w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  3. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość i zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole;

  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  5. w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka - oryginał postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka lub umowa o ustanowieniu rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka;

  6. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

  7. w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych - oryginał postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka, dyrektor i wychowawca w placówce opiekuńczo – wychowawczej - zaświadczenie o pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

 Dokumenty są tylko do wglądu dla osoby przyjmującej wniosek.

 

Etap drugi: Odbiór Karty

Jeżeli wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie, karta zostanie wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Karty odbierać będzie można w pokoju 214 (II piętro).

Na Karcie znajdzie się imię, nazwisko, numer karty oraz data ważności. Każdy członek rodziny otrzyma swoją Kartę.

Karta przyznawana jest:

1) rodzicowi - na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że dyrektorowi i wychowawcy
w placówce opiekuńczo – wychowawczej na czas pracy w placówce;

2) dziecku w wieku do 18. roku życia – na czas określony do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września po zakończeniu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w szkole, lub odpowiednio do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w szkole wyższej, zgodnie
z zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo – wychowawczej - na czas umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej;

7) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka albo w placówce opiekuńczo - wychowawczej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września po zakończeniu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w szkole, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki
w szkole wyższej, zgodnie z zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

Etap trzeci: Korzystaj z uprawnień

Od momentu wydania Karty Tobie i Twojej rodzinie przysługują wszystkie aktualnie obowiązujące ulgi i zniżki. Lista ulg będzie stale aktualizowana, a także poszerzana o nowe przedsiębiorstwa będące Partnerami Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny! Aby skorzystać z Karty musisz mieć przy sobie dokument tożsamości, Twoje dziecko aktualną legitymację szkolną lub studencką.

 

Etap czwarty: Złóż ponownie wniosek

Po upływie ważności Karty, złóż wniosek o przedłużenie ważności Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny dla członków rodziny, którym Karta wygasła, jeżeli spełniają wyżej wymienione kryteria.


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wniosek o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (Wzór wniosku zawiera tylko jedną kopię stron (strony nr 3 i 4) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Stronę tę należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek.)

Oświadczenie rodziców

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny

Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, chyba że:

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

w tym przypadku Karta podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Aktualny katalog partnerów znajduje się na stronie rodzina.gov.pl.

Składając wniosek o przyznanie Karty, Wnioskujący przedstawia w szczególności:

1)      w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3)      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4)      w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1)      w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2)      w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

 

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Opłaty:

Za wydanie karty po raz pierwszy opłaty nie pobiera się, chyba że:

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej,

w tym przypadku Karta podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

W przypadku utraty karty, za DUPLIKAT pobiera się opłatę w wysokości 9,21 zł – opłatę można uiścić w kasie Urzędu.

Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, Prezydent Miasta Koszalina może na umotywowany wniosek zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku