Menu główne

Fundusze europejskie dla firm

WYSZUKIWARKA KONKURSÓW


FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA MIESIĄC MARZEC 2019:

Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.2

Sektorowe programy B+R (GAMEINN)

15 mar 19 14 cze 19 Sektorowe programy B+R https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33289&L=320  
2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 11 mar 19 30 kwi 19 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw http://www.poir.gov.pl/nabory/1-41/ 
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs ogólny) 20 mar 19 28 lis 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy#dokumenty   
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 20 mar 19 28 lis 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus#dokumenty 
2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 05 mar 19 25 lip 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/Umi%C4%99dzynarodowienie%20Krajowych%20Klastr%C3%B3w%20Kluczowych#dokumenty 
2.3.4 Ochrona własności przemysłowej  04 mar 19 14 cze 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/ochrona-wlasnosci-przemyslowej#dokumenty 
2.3.5 Design dla przedsiębiorców (konkurs ogólny) 04 mar 19 31 maj 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow#dokumenty 
2.3.5 Design dla przedsiębiorców (konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 04 mar 19 31 maj 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus#dokumenty 
3.2.1 Badania na rynek (konkurs ogólny) 25 mar 19 08 maj 19 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2#dokumenty 
3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany miastom średnim) 25 mar 19 08 maj 19 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-miasta-srednie-1#dokumenty 
3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 25 mar 19 08 maj 19 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-dostepnosc-plus#dokumenty 
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 08 paź 18 26 kwi 19 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/ 
3.3.3 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 25 lut 19 04 kwi 19 Wsparcie promocji oraz rozwoju firm na rynkach zagranicznych  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand#dokumenty 
4.1.4 Projekty aplikacyjne (konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych)  04 mar 19 30 kwi 19 Badania naukowe i prace rozwojowe https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/


Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny i Środowisko:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej 30 mar 19 28 maj 19 Energetyka http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wytwarzaniaenergiizodnawialnychrde/
1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej 29 mar 19 27 maj 19 Energetyka https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-1-4-2019.html
1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej 29 mar 19 27 maj 19 Energetyka https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-2-4-2019.html
1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej 29 mar 19 27 maj 19 Energetyka https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-3-3-2019.html


Aktualne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:

Aktualne konkursy z POWER:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (wydłużony termin) 31 gru 18 01 kwi 19 Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00218
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (wydłużony termin) 31 gru 18 25 mar 19 Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00118
http://www.power.gov.pl/nabory/1-205/
2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości 18 mar 19 08 kwi 19 opracowanie programów szkoleniowych i przeprowadzeniu cyklów szkoleń stacjonarnych poświęconych międzynarodowej współpracy sądowej  http://www.power.gov.pl/nabory/1-214/
http://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020
2.16 Skuteczny wymiar sprawiedliwości 28 lut 19 22 mar 19 Opracowanie i realizacja oferty szkoleniowej dla Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej  http://www.power.gov.pl/nabory/1-211/
https://www.ms.gov.pl/
2.21  Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw 31 gru 18 11 mar 19 Obsługa wsparcia szkoleniowego lub doradczego dla przedsiębiorców z terenu całej Polski http://www.power.gov.pl/nabory/1-168/
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (Kurs na MOOC) 11 lut 19 15 mar 19 Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji jest wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/kompetencje-dla-sektorow


Aktualne w ramach EWT i EIS:

Nazwa działanie/poddziałania Program Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
Edukacja i kwalifikacje Republika Czeska - Polska 13 listopada 2018 do 15 kwietnia 2019 nabór propozycji projektowych, do 30 września 2019 nabór pełnych wniosków projektowych współpraca między placówkami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy, przygotowanie i realizacja wspólnych projektów edukacyjnych http://pl.cz-pl.eu/
Współpraca transgraniczna Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska 5 marca 2019 7 maja 2019 współpraca między instytucjami a mieszkańcami regionu https://interreg5a.info/pl/
Edukacja Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska 19 marca 2019 21 maja 2019 likwidacja bariery językowej, oferta edukacyjna od kształcenia wczesnodziecięcego po uczenie się przez całe życie, wspólne projekty edukacyjne i działania wspierające zatrudnienie https://interreg5a.info/pl/
Innowacje i przedsiębiorczość, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, transport i mobilność Interreg Europa Środkowa 4 marca 2019 5 lipca 2019 przemysł 4.0/zaawansowana produkcja; przedsiębiorczość społeczna; efektywność energetyczna w kontekście renowacji budynków publicznych w miastach; mobilność niskowęglowa i jakość powietrza w miastach; adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku; zagrożone dziedzictwo kulturowe (budynki i miejsca); powiązania obszarów peryferyjnych i przygranicznych z sieciami i węzłami TEN-T CNC www.interreg-central.eu
Transport i mobilność Brandenburgia - Polska 7 marca 2019 31 maja 2019 koncepcje przygotowawcze na rzecz poprawy transgranicznej, przyjaznej środowisku komunikacji publicznej; wdrażanie nowych rozwiązań np.: bilety łączone, innowacyjne transgraniczne systemy komunikacji publicznej, rozszerzenie oferty multimodalnej; transgraniczna elektromobilność https://interregva-bb-pl.eu/pl/prad/Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku