Menu główne

Fundusze europejskie dla firm

WYSZUKIWARKA KONKURSÓW


FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA MIESIĄC CZERWIEC 2019:

Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs ogólny) 01 kwi 19 01 lip 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31599&L=0%252525253FcHash%252525253D26&tx_news_pi1%5Bnews%5D=54771&cHash=93b72590acb1a01fecce50817293850a 
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 01 kwi 19 01 lip 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31599&L=0%252525253FcHash%252525253D26&tx_news_pi1%5Bnews%5D=54775&cHash=ec90d4bdb176702d2dc49bb56197bb44 
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfkat Seal of Excellence)  01 kwi 19 29 lis 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33297&L=54 
1.2

Sektorowe programy B+R (INNOSTAL)

15 maj 19 18 sie 19 Sektorowe programy B+R https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-2-1-2-2019/ 
1.2

Sektorowe programy B+R (INNOship)

17 cze 19 16 wrz 19 Sektorowe programy B+R https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-3-1-2-2019/
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs ogólny) 20 mar 19 28 lis 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy#dokumenty   
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 20 mar 19 28 lis 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus#dokumenty 
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny; konkurs ogólny) 17 kwi 19 07 sty 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 17 kwi 19 07 sty 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny-dostepnosc-plus
2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 05 mar 19 25 lip 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/Umi%C4%99dzynarodowienie%20Krajowych%20Klastr%C3%B3w%20Kluczowych#dokumenty 
4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 06 cze 19 16 wrz 19 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki http://www.poir.opi.org.pl/Dokumentacja-aplikacyjna-konkurs-nr-3


Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 30 kwi 19 28 cze 19 Energetyka http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---v-konkurs/art,1,nabor-dla-dzialania-1-5-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu.html
1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 30 kwi 19 28 cze 19 Energetyka http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji---v-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-v-konkurs.html


Aktualne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działanie/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.5  Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, typ projektów: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkur 30.04.2019 28.06.2019 turystyka http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/dzialania-15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-typ
1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu, Typ projektu 2. Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu  30.04.2019 28.06.2019 Rozwój firmy http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/116-zwiekszenie-dostepu-do-uslug-instytucji-otoczenia-biznesu-typ-projektu-2-zwiekszenie-potencjalu-instytucji-otoczenia-biznesu
1.1  Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R. 2.05.2019 31.12.2019 Badania i rozwój http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-1-male-projekty-br-1


Aktualne konkursy z POWER:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
2.9 Rozwój ekonomii społecznej 31 maj 19 15 lip 19 Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00219
2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw 17 cze 19 30 cze 19 Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#opis


Aktualne w ramach EWT i EIS:

Nazwa działanie/poddziałania Program Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
Innowacje i przedsiębiorczość, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, transport i mobilność Interreg Europa Środkowa 4 marca 2019 5 lipca 2019 przemysł 4.0/zaawansowana produkcja; przedsiębiorczość społeczna; efektywność energetyczna w kontekście renowacji budynków publicznych w miastach; mobilność niskowęglowa i jakość powietrza w miastach; adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku; zagrożone dziedzictwo kulturowe (budynki i miejsca); powiązania obszarów peryferyjnych i przygranicznych z sieciami i węzłami TEN-T CNC www.interreg-central.eu
Edukacja transgraniczna Polska - Saksonia 27 maja 2019 15 października 2019 edukacja językowa, edukacja ekologiczna, realizacja projektów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży, oferta kształcenia ukierunkowana na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz potrzeby transgranicznego rynku pracy, tworzenie wspólnych programów nauczania zawodowego we współpracy z pracodawcami, targi pracy i inne inicjatywy na przygranicznym rynku pracy w celu wzmocnienia mobilności transgranicznej,
organizacja wymian, staży i praktyk zawodowych, rozwój sieci innowacyjnych w zakresie badawczo-rozwojowym w ramach programów kształcenia ustawicznego przy udziale szkół wyższych i przedsiębiorców
https://pl.plsn.eu/ogloszenia-o-naborze
Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Polska - Saksonia 27 maja 2019 15 października 2019 współpraca w dziedzinie ekologii, m.in. dotyczącej zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony lasów, ochrony środowiska, inwentaryzacji wspólnych obszarów wymagających ochrony, kreowania świadomości ekologicznej, wspierającej rozwój kompetencji instytucji w zakresie ochrony klimatu, zarządzania ryzykiem klimatycznym https://pl.plsn.eu/ogloszenia-o-naborzeZapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku