Menu główne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

O przyznanie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mogą ubiegać się osoby, które z powodu wieku, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Zakres usług opiekuńczych, uzależniony od rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, obejmuje:

 • czynności gospodarcze – zakup artykułów spożywczych, przygotowanie posiłku lub jego dostarczanie, utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, sanitarnego i pomieszczenia, w którym podopieczny przebywa, pranie odzieży, palenie w piecu itp.,
 • czynności pielęgnacyjne – karmienie, mycie, ubieranie, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie odleżynom i odparzeniom itp.,
 •  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Decyzję o przyznaniu usług wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Usługi świadczy Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Nadrzędnym celem świadczonych przez MOPR specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest prowadzenie treningów w zakresie:

 • kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 • motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 • nabywania umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,
 • asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
 • wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 Odpłatność:

 • 1 godzina usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 24,70 zł (100% odpłatności) – od dnia 28 kwietnia 2017 roku,
 • 1 godzina specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 36,00 zł (100% odpłatności) – od dnia 2 stycznia 2017 roku.

Odpłatność za usługi opiekuńcze jest uzależniona od wysokości dochodów, jej wysokość wraz z zakresem usług ustalane są w trakcie wywiadu środowiskowego.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, al. Monte Cassino 2,  II piętro,  godziny przyjęć: 7.00 – 15.00.
 2. Kancelaria Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, godziny przyjęć: 7.00 – 15.00.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby (za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość  – do wglądu.
 3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia do objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
 4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. odcinek renty lub emerytury, lub zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z ZUS, KRUS lub innego organu emerytalno-rentowego).
 5. Zaświadczenie o korzystaniu z innych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach systemu zdrowia (finansowane przez NFZ) lub systemu oświaty (zajęcia w placówce przedszkolnej lub szkole) – dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych.
 6. Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna. Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy licząc od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

 

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku