Menu główne

PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie - 18 czerwca 2019

13.06.2019

Miejsce obrad:

sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Rozpoczęcie sesji o godz.9:00


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6. Debata nad Raportem o stanie Miasta za 2018 rok.

(Treść raportu została przesłana radnym pocztą elektroniczną w dniu 29 maja 2019 r., zamieszczona w systemie elektronicznym HD Sesja w dniu 3 czerwca 2019 r. oraz udostępniona mieszkańcom:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie www.koszalin.bip w folderze: RADA MIEJSKA – DEBATA  NAD  RAPORTEM O STANIE MIASTA ZA 2018 ROK,

- na stronie internetowej Miasta Koszalina www.koszalin.pl w folderze STRATEGIA  ROZWOJU KOSZALINA/  RAPORT  O  STANIE  MIASTA)


7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1. w sprawie  udzielenia Prezydentowi Miasta Koszalina wotum zaufania;


2. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2018 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Miasto Koszalin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku”

(sprawozdania zostały przekazane radnym w wersji papierowej  na sesjach Rady Miejskiej w dniach:

- 25.04.2019 r. - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok

- 23.05.2019 r. - sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Koszalin za 2018 r.);


3. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Koszalina z tytułu wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2018 r.;


4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2019 r.;


5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata  2019-2033;


6. zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny”;


7. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Koszalin za 2018 rok”;


8. zmieniającego uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie i Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;


9. zmieniającego uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto  Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin;


10. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;


11. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Koszalinie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie;


12. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych;


13. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;


14. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;


15. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Koszalina z dnia 28 lutego 2019 r.;


16. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki Koszalina z dnia 28 marca 2019 r.;


17. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (Koło w Koszalinie);


18. w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina;


19. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli Rady Osiedla „Śródmieście” w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2018 rok;

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i oświadczenia.

11. Czas dla Rad Osiedli.

12. Zamknięcie sesji.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku