Menu główne

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM

02.08.2019

Prezydent Miasta Koszalina

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Muzeum w Koszalinie,

ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin

 1. Nazwa i adres instytucji kultury:

Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin.

 

 1. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1) kierowanie działalnością Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) realizowanie celów i zadań instytucji, a w szczególności:

a)  kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,

b)  nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

c)   przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

d)  naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,

e)  wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

f)   sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

g)  zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,

h)  stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

 

 1. Wymagania konieczne:

Pracownikiem zatrudnionym na tym stanowisku może być osoba, która:

1)    posiada obywatelstwo polskie,

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Muzeum,

4)    posiada wykształcenie magisterskie w zakresie związanym z działalnością podstawową Muzeum bądź  ekonomiczne lub prawnicze,

5)    posiada 5 letni staż pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym
z zarządzaniem dużymi zespołami ludzkimi,

6)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania pożądane:

1)    ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania instytucjami kultury,

2)    znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności muzeów,

3)    co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związanym z kulturą lub nauką,

4)    znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) w stopniu co najmniej komunikatywnym,

5)    doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych,

6)    znajomość zagadnień i doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym funduszy z Unii Europejskiej,

7)    znajomość zagadnień związanych z historią, archeologią, historią sztuki, sztuką współczesną,

8)    doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w Muzeum,

9)    umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdolności menadżerskie, odporność na stres, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność, sumienność, umiejętność zarządzania zasobami finansowymi,

10)  znajomość przepisów prawnych z zakresu:  funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności muzeów, finansów publicznych, Kodeksu Pracy, prawa samorządowego, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)     list motywacyjny, curriculum vitae,

2)     autorska koncepcja programowo-organizacyjna Muzeum w Koszalinie na okres pięciu lat, uwzględniająca możliwości finansowe instytucji pozyskiwanie środków zewnętrznych (w formie pisemnej i elektronicznej, maksymalnie do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki Calibri, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5 wiersza, zarówno w formie pisemnej jak   i w wersji elektronicznej, w formacie DOC,PDF (płyta CD/DVD lub pendrive),

3)     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz staż pracy, (ew. zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), umowy cywilnoprawne, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, zaświadczenia o odbytych stażach i praktykach lub inne opisane w wymaganiach niezbędnych na stanowisko na które został ogłoszony konkurs,

4)     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym,

6)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

8)     oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (lub przedłożenie kopii aktualnego zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

9)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 ze zmianami).

 

 1.  Wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego zaświadczenia      o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem  stosunku  pracy  będzie  zobowiązany  do  dostarczenia  oryginałów  dokumentów  wynikających

      z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez  pracodawców dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369)

 

 1. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zmianami). Odmowa zawarcia ww. umowy przez wybranego kandydata powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

 

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 października 2019 roku.

 

 

 

 

 1. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum w Koszalinie można uzyskać w Wydziale Kultury     i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, przy ul. Mickiewicza 26, pok. 18, nr tel. 94 348 87 11. Podstawowe dokumenty organizacyjne Muzeum dostępne są na stronie internetowej: http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/

 

 1.  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
                                  

                                          „Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum w Koszalinie

                                                                                 na adres:

Urząd Miejski w Koszalinie,

      Rynek Staromiejski 6-7,
     75-007 Koszalin,
II piętro, pokój 222 – Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

w terminie do dnia 1 września 2019 roku.

 

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych, znajduje się na stronie: http://bip.koszalin.pl/?c=492

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku