Serwis Urzędu Miejskiego w Koszalinie Zur Startseite zurückkehren

niedziela
04
Październik 2015
Edwina, Rosławy i Rozalii
Gehe zu: Wetter

Przejdź do: BIP Koszalin

Komunalne do modernizacji

back11-04-2013
drukujdrukuj

Zarząd Budynków Mieszkalnych poszukuje chętnych, którzy nie mając dotychczas własnego mieszkania, zdecydują się wyremontować lokal komunalny na własny koszt. ZBM ogłosił właśnie wykaz pierwszych pięciu lokali, które oddane zostaną najemcom w zamian za wykonanie modernizacji lub remontu.

ZASADY:
O lokal mogą starać się wszystkie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
- nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych - należy przez to rozumieć osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nie będące współlokatorami, które zamieszkują w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi z zastrzeżeniem, że jeżeli osoby te są osobami niepełnosprawnymi lub zamieszkują w lokalu razem z osobami niepełnosprawnymi w normatywnej powierzchni pokoi nie uwzględnia się 10m2 na jedną osobę niepełnosprawną,
- osiągają dochód nie wyższy niż:
• w gospodarstwie jednoosobowym - 500% najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", tj. 4.155,75 zł
• w gospodarstwie wieloosobowym - 250% najniższej emerytury, tj. 2.077,87 zł
- są członkami wspólnoty samorządowej - należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Koszalin z zamiarem stałego pobytu,
Pamiętać należy, że pierwszeństwo przyznania prawa do dokonania nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, przysługuje osobom znajdującym się na listach przydziału mieszkań. (Jednak osoby z list bardzo rzadko korzystają z tej możliwości z powodów finansowych)
Przyznanie prawa do nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, podlega weryfikacji przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w zakresie spełnienia kryteriów określonych w uchwale.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wypełniony druk wniosku o przydział lokalu komunalnego, obowiązujące druki można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Dziale Spraw Lokalowych, sekretariacie, kancelarii, ZGM - 1,2,4 oraz ze strony internetowej www.zbm.koszalin.pl .
Potrzebne jest zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach brutto za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, (dochód brutto winien być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe).
Należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość innych dochodów (np. renty, emerytury, alimentów, zasiłków, ...). Inne dokumenty to:
1. Zaświadczenie o ilości osób zamieszkujących w miejscu stałego zameldowania.
2. Ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności.
3. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na wykonanie remontu lokalu.

KIEDY OGLĄDAĆ?
Lokale przeznaczone do nadbudowy, przebudowy lub remontu udostępnione będą od obejrzenia 9 i 12 kwietnia 2013 roku w godzinach 14.30 - 15.00. Dodatkowo, w szczególnych przypadkach możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych niż wyznaczone terminy, po uprzednim kontakcie telefonicznym:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nr 1 ul. Odrodzenia 34 tel. 94 30 09 101
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nr 2: ul. Jana Matejki 19 tel. 94 30 09 102
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nr 4: ul Łużycka 30 tel 94 30 09 104

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty na wykonanie nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, wraz z podaniem adresu lokalu, którego wniosek dotyczy, należy składać w Dziale Spraw Lokalowych Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie ul. Połczyńska 24 pokój nr 4 i 5. Termin składania wniosków do 17 kwietnia 2013 roku do godziny 10.00. Za termin złożenia wniosku uważa się termin wpływu do ZBM.

DODATKOWE PYTANIA I WYJAŚNIENIA:
Na wszelkie pytania dotyczące wymaganych dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku o dokonanie nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali odpowiedzi udziela: Dział Spraw Lokalowych Zarządu Budynków Mieszkalnych, pokój nr 4 i 5.

INFORMACJA O WYBORZE:
Wykaz osób zakwalifikowanych do dokonania nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, zostanie podany do publicznej wiadomości, po zaopiniowaniu wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO NADBUDOWY, PRZEBUDOWY LUB REMONTU

Niniejszy wykaz przygotowano na podstawie § 6a pkt 1 uchwały Nr XXIX/510/01 Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Koszalina
Termin wywieszenia wykazu do wiadomości publicznej: 02.04.2013 r.

1. ul. Niepodległości 12/2 - 37,20 m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój; roboty ogólnobudowlane,  roboty elektryczne, roboty hydrauliczne (ZGM 1)
2. ul. Bartosza Głowackiego 11 c/9 - 21,82 m2 1 pokój, kuchnia, wc, przedpokój; roboty ogólnobudowlane,  roboty elektryczne, roboty hydrauliczne (ZGM 2)
3. ul. Legnicka 17/5 - 28,84 m2 1 pokój, kuchnia, wc poza lokalem; roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne, roboty hydrauliczne (ZGM 2)
4. ul. Zwycięstwa 155/7 - 36,74 m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka; roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne, roboty hydrauliczne ( ZGM 2)
5. ul. Lechicka 3/9 - 36,82 m2 + 28,03 m2 3 pokoje, kuchnia, powierzchnia strychu do adaptacji; roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne,  roboty hydrauliczne ( ZGM 4)

back
Kod QR
Link ohne Aktion. Öffnen Facebook-Fenster auf schweben.
Link ohne Aktion. Öffnen Facebook-Fenster auf schweben.